3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย 8 เดือนแรกสมัครใจเลิกบุหรี่กว่า 2 แสนคน จ.เลยอันดับหนึ่ง

Wed, 2017-02-15 15:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.- สสส.- หมออนามัย-อสม.ชู  5 จังหวัดผลงานเด่นชวนผู้สมัครใจเลิกบุหรี่สูงสุด โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ” จังหวัดเลยผลงานอันดับหนึ่ง ยอดผู้สมัครใจพุ่งเกือบ 1.2 หมื่นคน ทั้งประเทศสมัครใจเลิกบุหรี่แล้ว 2 แสนกว่าคน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.60 ณ กระทรวงสาธารณสุข คณะทำงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” นำโดย 5 องค์กรหมออนามัย ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานการออกตรวจเยี่ยมติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมฯ 

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 5 องค์กรเครือข่ายหมออนามัย พร้อมด้วยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ร่วมกันดำเนินโครงการฯ มีเป้าหมาย ชักชวน เชิญชวน และรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 3  ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนในชาติ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและความสูญเสียจากการสูบบุหรี่

โดยได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ในทุกจังหวัด ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลงานในภาพรวมเป้าหมายปีแรก วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จะมีรายชื่อผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ในโครงการฯ จำนวน 560,000 คน ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน  201,521 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.98 ข้อมูลจาก www.quitforking.com (ณ วันที่ 12 ก.พ. 60)  

นอกจากนี้ พบว่าจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานชักชวนผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ สูงสุด 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเลย  จำนวน 12,399 คน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 12,314 คน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10,291 คน จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน  8,542 คน ทั้งนี้เหลือเวลาประมาณ 4 เดือน จะครบระยะเวลาในปีแรกของการดำเนินงาน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ในการเชิญชวน ชักชวนคนเลิกบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายบุญเทิน จันทมาตย์

นายบุญเทิน จันทมาตย์ สาธารณสุขอำเภอผาขาว จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จังหวัดเลย เผยถึงวิธีการทำงานที่ทำให้จังหวัดเลยมียอดผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการสูงสุดเป็นอันหนึ่งของประเทศ ในการประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ที่จังหวัดอุดรธานีว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยก่อนเริ่มจะมีการสำรวจข้อมูลเพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดจนได้ ทั้งนี้จังหวัดเลย มี 14 อำเภอ ประชากรทั้งสิ้น 638,880 คน เพศชาย 321,611 คน เพศหญิง  317,277 คน และ อสม.ทั้งจังหวัดมี 13,880 คน เป้าหมายท้าชวนคนเลิกบุหรี่ อสม. 1 คน ต่อ คนสมัคร 1 คน โดยจังหวัดเลยจึงกำหนดเป้าหมายมีผู้เลิกสูบปีแรกคือ 11,664 คน แต่ขณะนี้สามารถทำได้แล้วถึง 12,399 คน  

ส่วนวิธีทำงาน คือ มีการประชุมชี้แจงโครงการแก่ อสม.และให้ประชาสัมพันธ์ท้าชวนคนเลิกบุหรี่ มีเป้าหมายคือกลุ่มวัยแรงงาน ไปให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และติดสติ๊กเกอร์บ้านหลังนี้ไม่สูบบุหรี่ให้กับผู้สมัครใจที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ นอกจากนี้ยังประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งร่วมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถผู้รับผิดชอบงานบุหรี่ รพ.สต. สสอ. และ รพ. และประสานงานองค์กรภาคีเครือข่ายระดับอำเภอเข้าร่วมโครงการร่วมเลิกบุหรี่และขับเคลื่อนโครงการ ตลอดจนให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ อสม. เช่น เทคนิคการเลิกบุหรี่เทคนิคการให้กำลังใจ พร้อมรวบรวมใบสมัครจาก อสม.บันทึกลงในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จมาจากทุกพื้นที่มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และบุคลากรสาธารณสุขที่เข้มแข็ง เป็นผู้ขับเคลื่อนชักชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีคลินิกอดบุหรี่ ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ วิธีการเลิกบุหรี่และใช้สมุนไพรเสริมในการช่วยเลิกบุหรี่ ร่วมด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส ชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ทั้งในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น โรงเรียน ฯลฯ มีการติดตามโครงการที่ต่อเนื่องทุกเดือน ตลอดจนบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทุกระดับ และจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้

“การทำงานก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง คือผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะกลับไปสูบซ้ำ อาจเกิดจากขาดความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถเลิกได้ ขาดกำลังใจ ไม่อดทน อดกลั้นต่อสิงแวดล้อมภายนอกได้ จึงต้องทำอย่างจริงจัง การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องที่ท้าทาย เมื่อตั้งใจเลิกกำหนดเป้าหมายที่แน่ชัด มีแผนการเลิกที่รอบคอบ มีความเชื่อมั่น ตั้งใจในตนเอง ก็จะสามารถจะทำเรื่องยากและท้าทายได้สำเร็จ”