สธ.ตั้งเป้าจัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว-สหวิชาชีพ 6,500 ทีม ดูแล ปชช. 65 ล้านคนในปี 69

Sat, 2017-02-18 20:51 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าส่งทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ 6,500 ทีม ดูแลประชาชน 65 ล้านคน ทั้งเขตเมืองและชนบทครอบคลุมในปี 2569  

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2560) ที่ รพ.สต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัวหนองสาหร่าย โดยมีผู้นำท้องถิ่น อสม. และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพภาครัฐที่มีคุณภาพ ดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยทุกช่วงวัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (พ.ศ.2560-2569) รองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) เป็นครั้งแรกที่คนไทยจะมีหมอประจำครอบครัว มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพ ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นการจัดแพทย์ลงสู่ตำบล เพื่อให้คนไทยมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้  

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มี 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่         

1.พัฒนารูปแบบโครงสร้างและการจัดบริการปฐมภูมิ ตั้งเป้าสร้างทีมหมอครอบครัว 3,250 ทีมในปี 2565 และ ครอบคลุมทุกครอบครัว 6,500 ทีมในปี 2569

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและทีมสุขภาพ ผลิตและอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คนทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

3.พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ทั้งด้านการเงินการคลัง ยาและเวชภัณฑ์ ข้อมูลสารสนเทศ

และ 4.ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และการอภิบาลระบบ โดยจัดทำกฎหมายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดตั้งหน่วยงานระดับกองสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

ผลที่ประชาชนจะได้รับทันทีจากนโยบายนี้ คือลดการใช้บริการที่โรงพยาบาลได้ร้อยละ 60 ลดระยะเวลารอคอยรับบริการในโรงพยาบาลใหญ่จาก 172 นาที เหลือ 44 นาที ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป รพ.ประมาณ 1,500 บาท

ด้าน นพ.โสภณ กล่าวว่า คลินิกหมอครอบครัวหนองสาหร่าย มีผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลปากช่องนานา ระบบข้อมูลเชื่อมต่อกับ รพ.แม่ข่าย ให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง งานอนามัยแม่และเด็ก มีระบบปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง มีระบบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและทราบผลได้ที่ PCC นำโปรแกรมไทยรีเฟอร์มาใช้ในการส่งผู้ป่วย ใช้ยาเดียวกันกับ รพ.ปากช่องนานา 

รวมทั้งมีการเยี่ยมบ้านแบบเชิงรุกและมีการบูรณาการแบบสหวิชาชีพ และบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอที่มีนายอำเภอเป็นประธาน และได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายกเทศมนตรีร่วมอยู่ในคณะกรรมการตามแนวทางประชารัฐ

ทั้งนี้ คลินิกหมอครอบครัวหนองสาหร่าย มีการทำงานร่วมกัน 3 ทีม คือ ทีมหนองสาหร่าย ทีมประปา ทีมกะจะ ดูแลประชากร 35,195 คน มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทำงานเต็มเวลาประจำทีมละ 1 คน