สธ.ติวเข้มพัฒนางานบริการ 'พยาบาลเชิงรุก' สร้างสุขภาพประชาชน

Thu, 2017-02-23 15:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักการพยาบาลจัดประชุมวิชาการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนางานบริการพยาบาลเชิงรุกสร้างเสริมสุขภาพประชาชนช่วยลดการเจ็บป่วย ลดการนอนโรงพยาบาล ลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ตามเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “มหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 2 : การขับเคลื่อนงานบริการพยาบาลเชิงรุก” ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ซึ่งมีนโยบายสำคัญมุ่งเน้นงานสร้างระบบสุขภาพยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชนทุกกลุ่มวัย มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ซึ่งพยาบาลเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลประชาชนทั้งกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย

ทั้งนี้ พบว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือแม้แต่อุบัติเหตุต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถป้องกันได้ การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย/ประชาชน จึงเป็นบริการทางสุขภาพเชิงรุกที่สำคัญที่จะช่วยลดการเจ็บป่วย ลดการนอนโรงพยาบาล ตลอดจนลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพบริการสร้างสุขภาพเชิงรุก และการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาล จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะพยาบาลเป็นบุคลกรที่สำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนด้วย

ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กล่าวว่า สำนักการพยาบาลเป็นองค์กรพยาบาลที่มีบทบาทหน้าที่กำหนดทิศทางและพัฒนามาตรฐานบริการพยาบาล  ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของผู้บริหารทางการพยาบาลที่สอดรับกับการทำงานแบบเขตสุขภาพ รวมทั้งการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เน้นการบริการพยาบาลเชิงรุก ด้วยการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 12 พื้นที่เขตบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของผู้บริหารและผู้ปฎิบัติการพยาบาลให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีสุขภาพที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

สำหรับการประชุมวิชาการ มหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ครั้งนี้  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเผยแพร่และขยายผล การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยผู้บริหารการพยาบาลระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ประชุมประกอบด้วย การประกาศปฏิญาณของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นการแสดงถึงพลังของพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลงานวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ในรูปแบบโปสเตอร์และวาจา