ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต” ผอ.รพ.ตากใบ คว้ารางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทย์ศิริราชประจำปี 59 เป็นแพทย์ที่เกิด เติบโต ศึกษา และกลับมาพัฒนาบ้านเกิด เป็นทั้งแพทย์และผู้อำนวยการ รพ.ตากใบ มาเกือบ 30 ปี สามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้ต่อเนื่อง ทั้งที่มีข้อจำกัดหลากหลาย และอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

วันนี้ (8 มี.ค. 60) เวลา 10.30 น. ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานงานแถลงข่าว “ประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559” ร่วมกับ ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช, นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช  

สำหรับแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้ นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการ รพ.ตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจำปี 2559

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศผลให้ นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผอ.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คนที่ 43 ประจำปี 2559 พร้อมกล่าวประกาศเกียรติคุณฯ ว่า “นพ.สมชายเป็นผู้ที่มีความสามารถ เป็นผู้นำการพัฒนา การบริหารองค์กร พัฒนาการให้บริการทั้งในองค์กร ชุมชน สานต่อระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มีข้อจำกัดหลากหลาย แม้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ก็สามารถปรับการบริการและปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงนำทีมผู้ให้บริการ จนมีความพร้อมและมั่นใจในการดูแลประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างอันดีแก่โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ และต่อทีมบริการสุขภาพชุมชนอย่างแท้จริง จึงถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทย ที่มีแพทย์ผู้เสียสละความสุขของตนเพื่อส่วนรวม เป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่น่านับถือยกย่องและเป็นคุณธรรมสำคัญของคนดี”

นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต

ด้าน นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2559 กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติหลายประการ ประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริหารมนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ ความใฝ่รู้ในวิชาการ ความเป็นผู้นำที่ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกแพทย์ผู้มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งแพทย์ผู้ได้รับการพิจารณานั้น ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

สำหรับในปี 2559 มีการเสนอชื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบท จำนวน 10 ราย หลังจากคณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว จึงเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการพิจารณาขั้นสุดท้ายจำนวน 10 ราย โดยคณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์แพทย์ ผู้ร่วมงาน และผู้มารับบริการ ตลอดจนเยี่ยมชมผลงาน และโรงพยาบาลดังกล่าว อีกทั้งได้นำผลงานแพทย์ที่คณะกรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมและสัมภาษณ์เมื่อปีก่อนมาพิจารณาด้วย

เป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยมีแพทย์ที่ตั้งใจทำงานในชนบทอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทหลายคน ทำให้เป็นที่หนักใจแก่คณะกรรมการในการตัดสิน ทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมเยียนแพทย์ที่ได้รับการพิจารณาในชนบท เราได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการและผลงานที่มีคุณค่า น่าประทับใจ เช่น การบริหารโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีผลงานประจักษ์ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ เป็นต้น

ในที่สุดได้คัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท คนที่ 43 ประจำปี 2559 โดยเป็นแพทย์ที่เกิด เติบโต ศึกษา และกลับมาพัฒนาบ้านเกิด เป็นทั้งแพทย์และผู้อำนวยการ รพ.ตากใบ มาเกือบ 30 ปี ท่านเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนให้คนในชุมชนรักสุขภาพ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการให้บริการ เป็นตัวอย่างที่ดียิ่งให้แพทย์ที่จบใหม่เห็นคุณค่าของการทำงานในโรงพยาบาลชุมชน และเรียนรู้ถึงความสุขของชีวิตแพทย์ในชนบท ท่ามกลางกระแสโลกในยุคดิจิทัล 

อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30-15.00 น. นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต แพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2559 ได้แสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เรื่อง “ความสุข และความหวัง ที่ปลายด้ามขวาน” ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช  

สำหรับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประกอบด้วย โล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 200,000 บาท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท และบริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20,000 บาท

รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ก่อตั้งเมื่อปี 2516 เพื่อเชิดชูเกียรติแพทย์ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในชนบท และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริการทางการแพทย์และงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพและนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะบัณฑิตแพทย์ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในชนบท ให้มีทัศนคติที่ดีและมองเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมในชนบท  

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยแพทย์ผู้รับรางวัลจะแสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ “ครูแพทย์” ที่สำคัญท่านหนึ่งของศิริราช ที่มีความรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งในวิทยาการหลายสาขา เป็นผู้ที่เอาใจใส่ ดูแล สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของแพทย์ไทยในชนบทอย่างดีตลอดมา แม้ว่าท่านจะครบเกษียณอายุราชการแล้ว ท่านยังคงไปเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจ และเป็นที่ปรึกษาแก่แพทย์ผู้ทำงานในชนบท โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการทำผ่าตัดต่างๆ เป็นเวลาหลายปี เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง บรรดาศิษย์และญาติมิตรของท่านจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินก่อตั้ง “ทุนศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ” โดยใช้ดอกผลดำเนินงานเป็นรางวัลแก่แพทย์ดีเด่นในชนบท และ “ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ”