สบส.เตือนคลินิกทุกแห่ง เคร่งครัดความสะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ เลี้ยงหนู แมลงสาบ

Mon, 2017-03-20 13:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคลินิกย่านแจ้งวัฒนะ หลังรับเรื่องร้องผ่านสื่อโซเชียลว่าไม่สะอาด มีทั้งการนำอาหารไปรับประทาน และทิ้งเศษอาหาร ภาชนะในห้องตรวจผู้ป่วย ย้ำคลินิกทุกแห่ง ต้องรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค แหล่งอาหารหนู แมลงสาบ หากพบมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากไม่ปรับปรุงจะลงโทษแรงขึ้นถึงขั้นปิดชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาต

จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่า มีคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะ ไม่ได้มาตรฐานความสะอาด เนื่องจากมีการนำอาหารเข้าไปรับประทาน และทิ้งเศษอาหาร จาน ชามที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดไว้ภายในห้องตรวจรักษาผู้ป่วยนั้น

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กรม สบส.ได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หากพบว่าคลินิกดังกล่าวมีการกระทำตามที่ได้รับร้องเรียนจริง พนักงานเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำทันที และจัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ดำเนินการให้ปรับปรุงสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย ได้มาตรฐาน ภายในเวลา 7 วัน ตามที่กฎหมาย 2 ฉบับ กำหนด คือ

1.พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ.2541ที่ปรับปรุงและแก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 มาตรา 34 กำหนดให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะต้องควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสม แก่การใช้เป็นสถานพยาบาล

และ 2.กฎกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ.2558 ในหมวดที่ 1 กำหนดให้บริเวณคลินิกทั้งภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย

นพ.ธงชัย กล่าวต่อว่า หลังจากครบระยะเวลา 7 วัน ที่คลินิกได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว กรม สบส.จะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด เป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่มีการปรับปรุงจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย คือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากยังฝ่าฝืนไม่มีการปรับปรุงสถานที่ให้ได้มาตรฐานจะดำเนินการขั้นแรงขึ้นคือปิดชั่วคราว หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ห้องตรวจรักษาเป็นห้องที่ต้องเคร่งครัด มาตรฐาน ความสะอาดเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานโรคอ่อนแอกว่าคนปรกติทั่วไป จึงมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย จึงไม่ควรนำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องตรวจ และไม่ควรทิ้งเศษอาหาร ในห้องตรวจรักษา เพราะจะทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารให้ หนู แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคอีกด้วย ซึ่งคลินิกทุกแห่งจะต้องปฏิบัติ โดยแยกขยะติดเชื้อ และขยะทั่วไปออกจากกันอย่างชัดเจน โดยขยะติดเชื้อต้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ขอให้ผู้ดำเนินการคลินิกทุกคนแจ้งกฎระเบียบการกำจัดขยะให้เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกทราบโดยทั่วกัน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับสังคมโดยรวม ได้โดยสามารถแจ้งได้ที่เฟซบุ๊ค สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์, มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน หรือที่สายด่วน กรม สบส. 02 193 7999