ป.ป.ท.ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ สปสช.ได้คะแนนสูงมากต่อเนื่องปีที่ 2

Sat, 2017-03-25 22:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ป.ป.ท.ประกาศผลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 59 จำนวน 277 หน่วยงาน สปสช.ได้คะแนนสูงมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้ลำดับที่ 9 จากองค์การมหาชน 53 หน่วยงาน

นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยรับผิดชอบประเมินหน่วยงานภาครัฐ 277 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม (ส่วนกลาง), จังหวัด (สำนักงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) และองค์การมหาชน ประเมินใน 5 ประเด็นหลัก คือ ความโปร่งใส, ความพร้อมรับผิด, ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน, วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยประเมินจากหลักฐานการดำเนินงาน และสุ่มตัวอย่างประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง

“ผลจากการประเมิน สปสช.ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 84.56 จากคะแนนเต็ม 100 จัดอยู่ในระดับสูงมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และมีคะแนนเป็นลำดับที่ 9 ในจำนวนองค์การมหาชน 53 หน่วยงาน และ สปสช.ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ” นพ.ชูชัย กล่าว  

รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า จากผลการประเมินที่ได้นั้น นับเป็นอีกหนึ่งเกียรติประวัติของ สปสช.ที่จะปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างชัดเจนและรวดเร็ว การปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น มีระบบการตรวจสอบที่เคร่งครัด ขจัดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อมุ่งดูแลประชาชนชาวไทยให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยทั่วถึงเป็นธรรม ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล

นพ.ชูชัย กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของ สปสช.คือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการดูแลประชาชน 48 ล้านคน ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขครอบคลุมและทั่วถึง อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นนอกจากการบริหารกองทุนฯ อย่างมีศักยภาพและให้มีประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ประโยชน์สูงสุดแล้ว สปสช.ยังต้องเน้นการบริหารด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นนโยบายสำคัญที่บอร์ด สปสช.และเจ้าหน้าที่ สปสช.ยึดถือมาตลอดกว่า 15 ปี ของการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา ได้รับการยอมรับทั้งจากในประเทศและเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ของสหประชาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นบทพิสูจน์ที่ยืนยันได้ถึงความโปร่งใสในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วย 

อย่างไรก็ตาม นอกจากความโปร่งใสแล้ว สปส.จะมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและการบริหารงานของ สปสช.ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป