สบส.ใช้เทคนิค “เพื่อนสะกิดเพื่อน” ป้องกันกระทำผิด ทุจริตในหน้าที่

Sat, 2017-03-25 23:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในสังกัดทุกระดับ ป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับใช้เทคนิค “เพื่อนสะกิดเพื่อน” ช่วยกันดูแล ตักเตือนเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานล่อแหลม แสดงความห่วงใยแทนการจับผิด ซ้ำเติมเพื่อนร่วมงาน

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดอบรมบุคลากรในสังกัดกรม สบส.ทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ป้องกันปัญหาการทุจริต และการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ว่ากรม สบส.ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยกรม สบส. ได้ออกประกาศเจตจำนงสุจริต เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติตามเพื่อสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กร

โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เชื่อว่าหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส จะไม่มีการทุจริต ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากร เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และสร้างขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน เช่น การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล/สปา มีการแจ้งขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงานอย่างชัดเจน รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรต้องมีความเป็นธรรม

นพ.ประภาส กล่าวต่อว่า แม้ว่ากรม สบส.จะเป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีบุคลากรในสังกัดประมาณ 1,200 คน ได้รับงบประมาณ 800-900 ล้านบาทต่อปี ได้กำชับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ถี่ถ้วน และนำเทคนิค “เพื่อนสะกิดเพื่อน” มาใช้ในที่ทำงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ป้องกันการกระทำผิด หรือการกระทำที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดข้อผิดพลาด หรือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม เทคนิคดังกล่าวเป็นการแสดงความห่วงใย ไม่ใช่การจับผิด หรือซ้ำเติมเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากหากเกิดการผิดพลาดจะมีผลกระทบรุนแรง ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม