ยอดทำฟันผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นเกือบ 70% หลังไม่ต้องสำรองจ่ายวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อปี

Thu, 2017-04-06 22:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สำนักงานประกันสังคม เผยผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาท ต่อรายต่อปี ยอดพุ่ง ระบุ เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทำฟันของผู้ประกันตน 

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตน ในกรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาท ต่อรายต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม โดยในปี 2560 มีสถานพยาบาลเอกชนและคลินิกทันตกรรมทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม จำนวน 553 แห่ง โดยผู้ประกันตนสามารถสังเกตป้ายสติกเกอร์ ที่ระบุ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตน กรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย” ณ สถานพยาบาลเอกชน เพื่อเข้ารับบริการได้ทันที ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานพยาบาลทันตกรรมเพิ่มเติมเป็นระยะๆ ต่อไป 

การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมและปรับระบบการรับบริการโดยผู้ประกันตน ไม่ต้องสำรองจ่ายดังกล่าว พบว่าจำนวนผู้ประกันตนที่มาใช้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม ในเดือนมกราคม 2560 จำนวน 92,289 ครั้ง และเพิ่มขึ้นเป็น 155,624 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 69 สำหรับอัตราส่วนการใช้บริการฯ ณ สถานพยาบาลในความตกลงคิดเป็นร้อยละ 33 ในขณะที่มีการใช้บริการฯ ณ สถานพยาบาลอื่น ร้อยละ 67 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)

นพ.สุรเดช กล่าวต่อว่า การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม เป็นการดำเนินการสอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการจัดการตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้านทันตกรรม โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและความพึงพอใจในการเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมของผู้ประกันตน และจากข้อมูลตัวเลขผู้ประกันตนที่มาใช้บริการกรณีทันตกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่า จำนวนการใช้สิทธิของผู้ประกันตนมีปริมาณที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกันตนที่มีรายได้น้อย เมื่อปรับเปลี่ยนเป็นระบบจ่ายตรงแล้ว พบว่ามีผู้ประกันตนที่ไม่เคยไปรับบริการกรณีทันตกรรมเลย เนื่องจากไม่มีเงินสำรองจ่าย สามารถเข้ารับการบริการกรณีทันตกรรมได้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้สถานพยาบาลเอกชนและคลินิกทันตกรรมที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมในการให้บริการกรณีทันตกรรม มีความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งมีความสะดวก และรวดเร็วในการตรวจสอบทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยรวดเร็วอันจะเป็นผลดีต่อผู้ประกันตนในการเข้ารับบริการต่อไป