ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 7 มาตรการเพื่อความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทั่วประเท ศป้องกันเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งหนังสือให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตและนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด เพื่อออกมาตรการในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ดังนี้

1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลแม่ข่าย จัดให้มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย เช่นกล้องวงจรปิด กริ่งสัญญาณ เป็นต้น ตามความเหมาะสม ความจำเป็นของแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

2.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board) /เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) วิเคราะห์พื้นที่ เพื่อกำหนดการจัดเวรนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามบริบทของพื้นที่

3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ (District Health Board)/เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) ส่งเสริมการใช้ช่องทางสายด่วน 1669 ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้ารับบริการรวมทั้งกรณีการมาติดต่อนอกเวลาราชการ

4.จัดระบบการขึ้นเวรคู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จิตอาสา อสม. ญาติ เพื่อนบ้างใกล้เคียง

5.จัดให้มีระบบเวรยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งนี้อาจดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เทศบาล ผู้นำ กู้ชีพ กู้ภัย จิตอาสา ตำรวจ เป็นต้น

6.จัดหาป้อมยามชุมชนให้อยู่ใกล้ หรือมีระบบการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงได้

7.สร้างรั้วชุมชน สัมพันธภาพเพื่อนบ้าน

อย่างไรก็ตามมาตรการทั้ง 7 ข้อ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่