บัตรทองส่วนใหญ่รักษา รพ.สธ. ส่วน ขรก.ใช้ รพ.ศธ.-รพ.รัฐอื่นมากกว่าสิทธิอื่น

Mon, 2017-05-01 16:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บัตรทองส่วนใหญ่รักษาใน รพ.สธ. ส่วน ขรก.รักษาใน รพ.สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ รพ.รัฐอื่นมากกว่าผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิอื่น

จากข้อมูลสรุปรายงานการป่วย พ.ศ.2558 ซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังรายละเอียดตามภาพที่นำเสนอนี้ พบว่า

สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับ

ขณะที่ผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว มีสัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและโรงพยาบาลรัฐอื่น มากกว่าผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิอื่นๆ