ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สป.สธ.เตรียมออกกฎกระทรวงปรับโครงสร้างใหม่ เพิ่มอำนาจให้ สสจ.และ สสอ.ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ได้ ซึ่งจะทำให้รับงบ PP จากกองทุนบัตรทองได้ พร้อมเปลี่ยนกลุ่มประกันสุขภาพเป็น กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เตรียมเสนอ รมว.สธ.ลงนามเร็วๆ นี้ หลัง ก.พ.ร.และกฤษฎีกาเห็นชอบแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง ก.พ.ร.มีมติมติเห็นชอบแล้ว และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อย โดยจะมีการเสนอให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มีประเด็นสำคัญ อาทิเช่น การปรับโครงสร้างส่วนกลางในรูปแบบกอง เปลี่ยนกลุ่มงานประกันสุขภาพเป็น กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบประกันสุขภาพ ระบบการเงินการคลังสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ ยั่งยืน และเป็นธรรม

2.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่จำเป็นและคุ้มค่าให้ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

3.พัฒนากลไกการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพ ระบบการเงินการคลังสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ

4.บริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และสิทธิตามหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ

5.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ

6.พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ

7.พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระบบประกันสุขภาพของประเทศ

8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ขณะที่ในส่วนของราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั้น ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เช่นเดียวกับการเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ซึ่งจะทำให้สามารถรับงบประมาณในส่วนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้

ทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงฯ ได้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง

1.กองกลาง

2.กองกฎหมาย

3.กองการต่างประเทศ

4.กองการพยาบาล

5.กองตรวจราชการ

6.กองบริหารการคลัง

7.กองบริหารการสาธารณสุข

8.กองบริหารทรัพยากรบุคคล

9.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

10.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

11.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

12.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13.สถาบันพระบรมราชชนก

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ขณะเดียวกันในร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวได้ระบุว่า ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) มี

1.กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายใน สป.สธ.และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สป.สธ.และกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง

2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของ สป.สธ.และกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง

3.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง