ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. ออกแถลงการณ์ ทบทวนมติ คปร. ขอ ครม.อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 10,992 อัตรา เรียกร้อง สธ.เร่งบริหารจัดการตำแหน่งว่าง 11,213 อัตรา หากไม่แก้ไขเตรียมรณรงค์พยาบาลสังกัด สธ.ทั่วประเทศเขียนใบลาออกให้มีผล 1 ต.ค.60

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุขออกแถลงการณ์ เรื่อง การขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โดยระบุว่า การที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) คราวประชุมวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีมติไม่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10,992 อัตรา โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) นำตำแหน่งว่างที่มีอยู่และตำแหน่งที่จะว่างในอนาคตมาบริหารจัดการเพื่อรองรับการบรรจุพยาบาลวิชาชีพตามความจำเป็น และไม่ให้กระทรวงสาธารณสุขขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น

จากประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการสูญเสียขวัญและกำลังใจของพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเป็นอย่างมาก จนเกิดกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่า “ไม่บรรจุ ลาออกยกกระทรวง 30 กันยายน 2560” อีกทั้งมีการส่งต่อข้อมูลเป็นวงกว้าง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริง อาจส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศ ดังคำกล่าวที่ว่า “ทิ้งพยาบาล=ทิ้งประชาชน”

เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะตัวแทนของพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุขทั้งประเทศ ขอเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

1.ทบทวนมติคณะกรรมการกำหนดนโยบายและเป้าหมายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มอัตราข้าราชการใหม่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

2.ขอความกรุณาคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งใหม่พยาบาลวิชาชีพจำนวน 10,992 อัตรา

3.กระทรวงสาธารณสุข โปรดดำเนินการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 จำนวน 11,213 อัตรา โดยด่วนที่สุด

ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข จะมีการรณรงค์แจ้งข่าวสาร เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับทราบถึงประเด็นที่ไม่ได้รับการแก้ไขและเชิญชวนให้ดำเนินการเขียนใบลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ด้วยจิตคารวะ

เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข

13 พฤษภาคม 2560