แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทิศทางระบบสุขภาพไทย

Sun, 2017-05-21 09:08 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.จับมือสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ติวเข้มนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ตามแนวทางการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม. นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว นพ.สิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ เลขาธิการราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล รองประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทิศทางระบบสุขภาพไทย”เนื่องในวันแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลก (World Family Doctor Day) เพื่อแสดงทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพภายใต้นโยบายคลินิกหมอครอบครัว

นพ.บุญชัย กล่าวว่า การดำเนินงานด้านระบบการแพทย์ปฐมภูมิ กำหนดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม เน้นให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพภายใต้นโยบายคลินิกหมอครอบครัว โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพที่ประกอบด้วย ทันตแพทย์ ทันตภิบาล เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย ทำงานร่วมกับกับทีมชุมชนดูแลครบทุกมิติทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โดยหนึ่งทีมจะช่วยดูแลประชาชน 10,000 คน มีการดูแลเพื่อให้ประชาชนดูแลตนเองได้ ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

ปัจจุบัน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 700 คน ไม่รวมแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติในบทเฉพาะกาล พ.ศ. 2442-2544 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจัดการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโดยใช้แหล่งฝึกในกระทรวงสาธารณสุข ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มปีละ 238 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” ในปี 2560 เป็นปีที่ 2 จำนวน 300 คนซึ่งจะทำให้มีแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2560 ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงศักยภาพของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไทยและเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากทั่วโลก

"จะเห็นได้ว่า นโยบายคลินิกหมอครอบครัวมีการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น บทบาทสำคัญของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคือการเป็นทีมนำด้านคลินิกในการดำเนินงานของทีมคลินิกหมอครอบครัว โดยให้ประชาชนรู้สึกเสมือนมีหมอเป็นญาติในครอบครัว สามารถปรึกษา พูดคุย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความคาดหวังสูงสุดในการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” นพ.บุญชัย กล่าว