สธ.ส่ง ‘แพทย์ หมอฟัน เภสัชกรจบใหม่’ กว่า 3,000 คน ลงดูแลสุขภาพประชาชน

Sun, 2017-05-21 13:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คน ก่อนปฏิบัติงาน พร้อมฝากทุกคนยึดค่านิยมองค์กร MOPH เป็นแนวทางในการดำเนินงานคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดอบรมปฐมนิเทศ และให้โอวาทแก่แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาปี 2560 จำนวน 3,131 คน ประกอบด้วย แพทย์ 2,120 คน ทันตแพทย์ 660 คน และเภสัชกร 351 คน เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจในทิศทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรใหม่ก่อนไปปฏิบัติงาน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายการทำงาน คือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ดังนั้นแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่จบใหม่ เสมือนเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะได้สัมผัสและดูแลประชาชนทุกพื้นที่ ขอให้บุคลากรทั้ง 3 วิชาชีพ ทุกคนได้จดจำและยึดค่านิยมองค์กร MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน ปลูกฝังในจิตวิญญาณ จะทำให้ขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ไปถึงเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี ทั้งนี้ ค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

M : Mastery เป็นนายตนเอง ต้องชนะใจตนเองรับผิดชอบในวิชาชีพ ต้องเป็นผู้นำด้านสุขภาพที่ดี เอาชนะความโลภ โกรธ หลงให้ได้

O : Originality สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

P : People centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานทุกอย่างทำเพื่อประชาชนสุขภาพดี ดังคำสอนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” ในการทำงานคำพูดเป็นสิ่งสำคัญต้องพูดจริง พูดถูกเวลา พูดมีประโยชน์ คำพูดต้องไม่มีโทสะ และพูดด้วยความเมตตา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดปัญหาการถูกฟ้องร้อง

H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม ปฏิบัติตัว และใช้คำพูดที่ดี โน้มน้าวให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

ขณะนี้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขยังขาดแคลนมาก จากข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปี 2558 ปัจจุบันมีแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 18,258 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 2,035 คน การให้บริการที่เหมาะสมที่สุดคือ 1 ต่อ 800 คน เช่นเดียวกับทันตแพทย์ มี 5,189 คน ให้บริการประชาชนอัตรา 1: 9,352 คน ซึ่งการให้บริการที่เหมาะสมคือ 1: 500 คน บุคลากร 2 สายงานนี้จึงมีภาระงานหนัก กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งการผลิตเพิ่มและดูแลระบบสวัสดิการ ความก้าวหน้าต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อรักษาบุคลากรไว้ในระบบให้นานที่สุด

การปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัช ของกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชจากรุ่นพี่ในแต่ละเขตสุขภาพ และทำความเข้าใจบริบทพื้นที่ที่จะไปปฏิบัติงาน โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป