คลินิกหมอครอบครัวลดแออัดใน รพ. 60% ประหยัดค่าใช้จ่าย ปชช.ครั้งละ 1,655 บ.

Sun, 2017-06-04 12:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้าง 10 เสือหมอครอบครัวประจำคลินิกหมอครอบครัว 1 ทีม ดูแลประชาชน 10,000 คน เผยผลสำเร็จช่วยลดความแออัดใช้บริการที่โรงพยาบาลได้ถึงร้อยละ 60 ลดคิวพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและครอบครัวได้ถึง 1,655 บาทต่อคนต่อครั้ง

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพลิกโฉมการดูแลสุขภาพประชาชน และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยยกระดับการบริการเดิมจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นคลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) จัดแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวลงสู่ตำบล ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย เพิ่มเติมในทีมหมออนามัยเดิม เรียกว่า 10 เสือหมอครอบครัว ร่วมเป็นทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ดูแลประชาชน 10,000 คน ให้บริการประชาชน ทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 596 ทีมทั่วประเทศ ครอบคลุมประชากรประมาณ 6 ล้านคน และวางแผนจัดตั้งอีกปีละประมาณ 650 ทีม ครอบคลุมประชากรทั้ง 65 ล้านคนภายใน 10 ปี ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ช่วยลดความแออัดในการใช้บริการที่โรงพยาบาลได้ถึงร้อยละ 60 ลดการรอคอยในการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและครอบครัวในการเดินทางและค่าเสียโอกาสในการหารายได้และอื่น ๆ ของตนเองและญาติ ได้ถึง 1,655 บาทต่อคนต่อครั้ง ในระยะยาว ประชาชนสามารถที่จะจัดการสุขภาพตนเองได้ ร่วมกับการดูแลของคลินิกหมอครอบครัว ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค จะลดการป่วยในโรคที่สามารถป้องกันได้ ลดการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

นอกจากนี้ ได้เร่งผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข และการผลิตสาขาวิชาชีพต่าง ๆ รวมทั้งจะจัดอบรมให้ทุกสาขาวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ตลอดจนปรับระบบสร้างแรงจูงใจและค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานคงอยู่ในระบบ จัดสรรงบประมาณ สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและจำเป็นสนับสนุนคลินิกหมอครอบครัวด้วย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ประชาชน อสม. สามารถติดตามความคืบหน้าและการพัฒนาของคลินิกหมอครอบครัวได้ทางLine@primarycarecluster (คลินิกหมอครอบครัว) และ Facebook fanpage PR4PCC (คลินิกหมอครอบครัว) โดยจัดทีม Admin ตอบคำถาม และสื่อสารข้อมูลความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถดูแลจัดการสุขภาพตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง