เปิดมติ ครม. 23 พ.ค.ไม่อนุมัติ ขรก.เภสัชกรตั้งใหม่ 316 อัตรา ให้ คปร.ทบทวนอีกครั้ง

Fri, 2017-06-09 19:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เปิดมติ ครม. 23 พ.ค.60 อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ นายแพทย์ ทันตแพทย์ 779 อัตรา แต่ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งเภสัชกร 316 อัตรา ให้ คปร.รับไปทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมอีกครั้ง โดยให้คำนึงถึงการใช้อัตราว่าง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ให้รอบด้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอไป เป็นตำแหน่งนายแพทย์ 779 อัตรา ตำแหน่งทันตแพทย์ 70 อัตรา และตำแหน่งเภสัชกร 316 อัตรานั้น มติ ครม.อนุมัติอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่รวม 849 อัตรา โดยเป็นตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 779 อัตรา และตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 70 อัตรา ขณะที่ตำแหน่งเภสัชกร 316 อัตรานั้น ให้ คปร.รับไปพิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราว่างที่มีอยู่ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนรอบด้าน

รายละเอียดทั้งหมดดังนี้

ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้เสนอเรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่รวม 849 อัตรา โดยเป็นตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 779 อัตรา และตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 70 อัตรา ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ที่เป็นนักศึกษาคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

2. ในส่วนของอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 316 อัตรา นั้น ให้ คปร.รับไปพิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราว่างที่มีอยู่ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนรอบด้าน เช่น สัดส่วนของเภสัชกรต่อประชาชนผู้รับบริการที่เหมาะสมและสามารถให้บริการที่มีคุณภาพ ภาระงบประมาณและจำนวนบุคลากรด้านเภสัชกรที่ได้รับทุนการศึกษาและที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปี เป็นต้น และให้นำผลการพิจารณาของ คปร. เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว