เปิดมติ ครม. 23 พ.ค.ไม่อนุมัติ ขรก.เภสัชกรตั้งใหม่ 316 อัตรา ให้ คปร.ทบทวนอีกครั้ง

เปิดมติ ครม. 23 พ.ค.60 อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ นายแพทย์ ทันตแพทย์ 779 อัตรา แต่ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งเภสัชกร 316 อัตรา ให้ คปร.รับไปทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมอีกครั้ง โดยให้คำนึงถึงการใช้อัตราว่าง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ให้รอบด้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอไป เป็นตำแหน่งนายแพทย์ 779 อัตรา ตำแหน่งทันตแพทย์ 70 อัตรา และตำแหน่งเภสัชกร 316 อัตรานั้น มติ ครม.อนุมัติอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่รวม 849 อัตรา โดยเป็นตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 779 อัตรา และตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 70 อัตรา ขณะที่ตำแหน่งเภสัชกร 316 อัตรานั้น ให้ คปร.รับไปพิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราว่างที่มีอยู่ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนรอบด้าน

รายละเอียดทั้งหมดดังนี้

ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้เสนอเรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่รวม 849 อัตรา โดยเป็นตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน 779 อัตรา และตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 70 อัตรา ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ที่เป็นนักศึกษาคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุข และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

2. ในส่วนของอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 316 อัตรา นั้น ให้ คปร.รับไปพิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราว่างที่มีอยู่ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนรอบด้าน เช่น สัดส่วนของเภสัชกรต่อประชาชนผู้รับบริการที่เหมาะสมและสามารถให้บริการที่มีคุณภาพ ภาระงบประมาณและจำนวนบุคลากรด้านเภสัชกรที่ได้รับทุนการศึกษาและที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปี เป็นต้น และให้นำผลการพิจารณาของ คปร. เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว

 

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน