รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Fri, 2017-06-23 22:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยม รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ ให้เป็น รพ.ชุมชนที่สง่างาม สมพระเกียรติ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี ระบบบริการที่ดี บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และระบบบริหารจัดการที่ดี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาล ที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่สง่างาม สมพระเกียรติ มีรูปแบบการดำเนินงานให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผสมผสานการดำเนินงานด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน เป็นสถานบริการใกล้บ้านที่สามารถให้การดูแลครบถ้วนทั้งด้านกาย จิต สังคม อย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน

นพ.โสภณ ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกแห่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกันของแต่ละโรงพยาบาล ภายใต้อัตลักษณ์เดียวกันคือ “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” (More than Hospital) ดำเนินงานภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี พัฒนาระบบบริการที่ดีของโรงพยาบาล พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของโรงพยาบาล

โดยขับเคลื่อนภายใต้ 9 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1.โครงการสืบสานพระราชดำริ 2.โครงการโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง 3.โครงการพัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัวและการดูแลสุขภาพองค์รวม 4.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 5.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 6.โครงการคนของแผ่นดิน 7.โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งความสุข 8.โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม และ 9.โครงการสิ่งแวดล้อมสร้างเพื่อสุขภาวะ

สำหรับโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีผลงานโดดเด่นด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไต ได้แก่

1.การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) ซึ่งผ่านการประเมินเพื่อรับรองหน่วยล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยล้างไตทางช่องท้องดีเด่น ระดับโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.คลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) ให้บริการแบบ One Stop Service แบบครอบคลุมครบวงจร มีการสอนและสาธิตอาหารเฉพาะโรค โดยใช้ Food Model ในการสอน เพื่อให้คนไข้มองเห็นภาพจริง

และ 3.คลินิกล้างไตทางช่องท้อง (CAPD Clinic) สอนผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยล้างไตช่องท้อง และมีระบบการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นศูนย์รับส่งผู้ป่วยโรคไตระดับจังหวัด

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยังเปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ในการพิจารณาอนุมัติสูตรให้ยาต้านไวรัสเอดส์และการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอดส์แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ในกลุ่มแม่และเด็กและกลุ่มบุคคลทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 13 และกรมอนามัย