สธ.ปรับอัตราค่าบริการ รพ.ในสังกัดใหม่ ชี้ของเดิมใช้ตั้งแต่ปี 47 ไม่สอดคล้องสภาวะปัจจุบัน

Sat, 2017-06-24 15:30 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.ปรับอัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดใหม่ หลังของเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2547 ชี้ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือเลขที่ 0228.12/ว317 เรื่อง อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการสถาบันทุกแห่ง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง โดยระบุว่า

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดอัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ พ.ศ.2547 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุจที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นจำนวนมากในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการ และได้ดำเนินการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เสร็จสิ้นแล้ว

กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อให้หน่วยบริการทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการจากผู้มารับบริการที่เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอยกเลิกอัตราค่าบริการของสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2547 และขอให้หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ download ส่วนที่ 1 (ปก คำนำ สารบัญ หมวดที่ 1 - 3)
download ส่วนที่ 2 (หมวดที่ 4 - 9
download ส่วนที่ 3 (หมวดที่ 10 - 11, ภาคผนวก

 << download ทั้งเล่ม (92.7 MB) >>

ที่มา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข