‘ซูเปอร์โพล’ เปิดผลโพลบัตรทอง ปชช.เชื่อมั่น ‘แพทย์ชนบท-สปสช.-สธ.’

Sun, 2017-06-25 13:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ผลโพลบัตรทอง เรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อบุคคลและหน่วยงานสาธารณสุขกรณีดูแลสุขภาพประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยบัตรทองทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติราชการ พบอันดับ 1 เชื่อมั่นชมรมแพทย์ชนบท อันดับ 2 สปสช. อันดับ 3 สธ.

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.60 นางสาวยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ รองประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลโพลบัตรทอง เรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อบุคคลและหน่วยงานสาธารณสุข กรณีดูแลสุขภาพประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยบัตรทองทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติราชการ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมา พบว่า

เมื่อสอบถามประชาชนที่ถูกศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นต่อบุคคลและหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยบัตรทอง ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 61.4 เชื่อมั่นชมรมแพทย์ชนบท

อันดับ 2 ร้อยละ 51.1 เชื่อมั่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

อันดับ 3 ร้อยละ 50.5 เชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุข

อันดับ 4 ร้อยละ 49.3 เชื่อมั่นโรงพยาบาลรัฐ

อันดับ 5 ร้อยละ 48.3 เชื่อมั่นนายกรัฐมนตรี

อันดับ 6 ร้อยละ 45.2 เชื่อมั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อันดับ 7 ร้อยละ 41.6 เชื่อมั่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบจ. อบต. ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกออกเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับต่างๆ พบว่า กลุ่มผู้มีรายได้น้อย คือต่ำกว่า 9,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.0 เชื่อมั่นชมรมแพทย์ชนบทมากกว่าทุกกลุ่มรายได้ นอกจากนี้ คนต่างจังหวัดส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 71.0 ต่างเทใจเชื่อมั่นชมรมแพทย์ชนบทที่ดูแลสุขภาพประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วยบัตรทอง