สธ.เดินหน้ายุทธศาสตร์จัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพฉบับแรกของไทย

Wed, 2017-08-02 15:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 -2564 บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ฉบับแรกของไทย ตั้งเป้าหมายลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาร้อยละ 50

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 -2564 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่แก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ฉบับแรกของไทย เป็นกรอบการทำงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาร้อยละ 50 ลดการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับคนร้อยละ 20 และสำหรับสัตว์ร้อยละ 30 ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและใช้ยาต้านจุลชีพเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และมีระบบจัดการการดื้อยาที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่

1.ดำเนินการ 8 เรื่อง ตามเป้าหมายเร่งด่วน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 อาทิ นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลครอบคลุมยาต้านจุลชีพ พัฒนาระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป นำร่องระบบมาตรฐานการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง การออกประกาศต่าง ๆ เพื่อควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพทั้งในคนและสัตว์ เป็นต้น

2.มีมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถตรวจจับเชื้อดื้อยาเป็นมาตรฐานเดียวกัน

3.เพิกถอนทะเบียนยาต้านจุลชีพที่ไม่ปลอดภัย ยกเลิกยาต้านจุลชีพจากการเป็นยาสามัญประจำบ้าน ยกระดับการควบคุมให้เป็นยาอันตราย รวมทั้งจำกัดการกระจายยาต้านจุลชีพที่สำคัญ

4.กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายร่วมกันในการลดการใช้ยาต้านจุลชีพในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรคท้องร่วงเฉียบพลัน

5.กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์และจัดทำแผนเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

และ 6.เริ่มจัดทำข้อมูลพื้นฐานระบบจัดการเชื้อดื้อยาของประเทศ เช่น การสำรวจปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย การสำรวจความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของประชาชนและเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ในระยะยาว

สำหรับในระยะต่อไป ประกอบด้วย การดำเนินงานตามเป้าหมายเร่งด่วน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 14 รายการ โดยนำผลประเมินร่วมของการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจากองค์การอนามัยโลกประเด็นสำคัญเร่งด่วน 3 ข้อ และให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเริ่มขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพฯ อย่างเป็นระบบ ในปี 2561