ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.แจงเหตุปรับลดอัตรากำลังพยาบาล รพ.มาบตาพุด เพราะมีอัตราครองเตียงเพียง 40% จาก รพ.ขนาด 200 เตียง เผยก่อนหน้านี้ยกฐานะจาก รพ.ชุมชน 30 เตียงเป็น รพ.ทั่วไป 200 เตียง จัดสรรตำแหน่งข้าราชการพยาบาลให้ รพ. 170 อัตรา ตั้งแต่เป็น 30 เตียง แต่ 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 60-80 คน ชี้จัดสรรตำแหน่งข้าราชการตามกรอบอัตรากำลังที่วิเคราะห์จากภาระงานจริง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ให้สัมภาษณ์กรณีข่าวการปรับลดพยาบาลโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง (รพ.มาบตาพุด) ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษต่าง ๆ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จังหวัดเป้าหมายแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ตั้งแต่ปี 2552 ได้จัดสรรงบประมาณและการลงทุน เพื่อขยายศักยภาพของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง (รพ.มาบตาพุด) ยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียงเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 200 เตียง เพื่อขยายบริการสุขภาพ และเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

พร้อมทั้งขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือข่ายเขตสุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ การจัดทำแผนพัฒนากำลังคน ให้มีแพทย์และพยาบาลเชี่ยวชาญอาชีวเวชศาสตร์ รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ และปัญหาสุขภาพประชาชนที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับเรื่องอัตรากำลังพยาบาล ได้วางเป้าหมายการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายบริการเช่นกัน โดยจัดสรรตำแหน่งข้าราชการพยาบาลให้โรงพยาบาล 170 อัตรา ตั้งแต่เปิดบริการเพียง 30 เตียง ปัจจุบันแม้โครงสร้างโรงพยาบาลจะเป็นขนาด 200 เตียง แต่ใน 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยนอนพักรักษาเฉลี่ยเพียงวันละ 60-80 คน ซึ่งเป็นอัตราการใช้เตียงเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น และจากการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังที่กำหนดตามภาระงานพบว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลมีความต้องการอัตรากำลังพยาบาล 124 อัตรา โดยแบ่งเป็นภารกิจการพยาบาล 104 อัตรา ภารกิจปฐมภูมิและอื่นๆ อีก 20 อัตรา และมีกรอบอัตรากำลังผู้ช่วยพยาบาลอีก 17 อัตราเพื่อแบ่งเบาภาระงานพยาบาล

อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่มีภาระงานเพิ่มขึ้นในอนาคต สามารถทำแผนความต้องการอัตรากำลังและเสนอขอขยายกรอบอัตรากำลังพยาบาลได้ ซึ่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สามารถมีอัตรากำลังถึง 297 อัตรา ซึ่งเป็นกรอบอัตรากำลังของกลุ่มโรงพยาบาลทั่วไประดับเดียวกัน แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นแผนที่ทยอยเพิ่มในแต่ละปี

นพ.ธเรศ กล่าวต่อว่า การที่กระทรวงสาธารณสุขต้องมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังและควบคุมการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการนั้น เป็นไปตามมาตรการการบริหารกำลังคนภาครัฐ ที่รัฐบาลมีนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกำลังคนภาครัฐ จึงจำเป็นต้องจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่สำหรับพยาบาลตามความขาดแคลนและความจำเป็นให้กับโรงพยาบาลที่มีความขาดแคลนถึงขั้นวิกฤตก่อนตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และได้ให้โรงพยาบาลเร่งทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคน และกรอบอัตรากำลัง 5 ปี ระหว่าง ปี 2560-2564 เสนอกระทรวงสาธารณสุขโดยด่วน