ไทยมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย สูงสุดใน SEARO

Fri, 2017-08-18 14:45 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ไทยมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) สูงที่สุดในภูมิภาคเอเซียใต้และตะวันออก (SEARO) คิดเป็น 8.3 จำนวนลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ภายในปีปฏิทิน