ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บอร์ด สปสช.เสียงข้างมากเห็นชอบข้อสรุปจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ปี 61 มอบ รพ.ราชวิถีทำหน้าที่จัดซื้อ พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนดำเนินการเพื่อเตรียมการรองรับการจัดซื้อ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษปีงบประมาณ 2561

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อสรุปจากที่ประชุมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 และ 15 สิงหาคม 2560 เห็นชอบแนวทางที่ 1 ตามที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอคือ ให้หน่วยบริการหนึ่งเป็นผู้จัดซื้อ ในที่นี้คือ รพ.ราชวิถี ในการดำเนินการคือ 1.การจัดทำแผน โดยคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ตามโครงการพิเศษสำหรับปีงบประมาณ 2561 ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

2.การจัดซื้อ ให้ สปสช.โอนเงินให้ รพ.ราชวิถี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามโครงการพิเศษสำหรับปีงบประมาณ 2561 จากองค์การเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.การกำหนดระเบียบเพื่อรองรับการดำเนินการจัดซื้อ เสนอให้ สธ. สปสช. และกระทรวงการคลังพิจารณากำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อในลักษณะดังกล่าว

4.การเบิก-จ่ายยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ใช้โปรแกรมเดิม

5.การควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผล ให้ สธ.และ สปสช.ดำเนินการร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้นที่ประชุมได้มีการอภิปรายกัน และมีการลงคะแนนเสียงเพื่อรับรองมติดังกล่าว โดยมีผู้เห็นด้วย 12 ราย ไม่เห็นด้วย 4 ราย งดออกเสียง 1 ราย โดยสรุปที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบดังนี้

1.รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์ตามโครงการพิเศษ ปี 2560 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.9% ของปริมาณยาทั้งหมดที่ใช้ในประเทศไทย

2.ยกเลิกมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วาระพิเศษ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 22 ก.ค.60 โดยให้ สปสช.ยุติการดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามโครงการพิเศษ ปี 2561

3.เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ประกอบด้วย กรรมการจากหน่วยบริการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน/สังกัด เพื่อเสนอประธานกรรมการหลักฯลงนามต่อไป

4.เห็นชอบให้มี “เครือข่ายหน่วยบริการ” ตามมาตรา 44 วรรคสอง เพื่อจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ซึ่งสำนักงานจะประกาศขึ้นทะเบียน “เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี” ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลราชวิถี เป็นหน่วยแกนกลางหรือแม่ข่าย และหน่วยบริการอื่นทั้งหมดทุกประเภท เป็นเครือข่ายหน่วยบริการสำหรับจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง

5.เห็นชอบในหลักการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหลักเกณฑ์...การบริหารจัดการกองทุน ตามมาตรา ๑๘(๔) และหลักเกณฑ์..การจ่ายค่าใช่จ่ายฯให้แก่ “เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี”ตามมาตรา 46 เพื่อจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษให้แก่หน่วยบริการในเครือข่าย

6.มอบ สปสช.รับข้อมูลการใช้จากหน่วยบริการ เพื่อให้อนุกรรมการฯใช้ในการทำแผนจัดซื้อและให้หน่วยบริการหลักเพื่อดำเนินการจ่ายยา ให้แก่หน่วยบริการอื่น

7.มอบ สปสช ตรวจสอบสินค้าคงคลังปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งมอบความรับผิดชอบให้กับเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี ให้ทันสิ้นปีงบประมาณ