เทศบาลเมืองศิลาเปิดศูนย์บัตรทอง ให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องทุกข์

Sun, 2017-08-27 10:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เปิดช่องทางใหม่ “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองศิลา”เพื่อให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์สิทธิบัตรทองในพื้นที่

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองศิลา นายอิทธิพงศ์ จันทนพิมพ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในการเปิดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ภายหลังจากที่ได้เปิดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพประชาชน เทศบาลเมืองศิลา โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของเทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือเรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ และสิทธิอื่นๆ รวมทั้งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนที่ผ่านการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ประสานงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในชุมชนต่อไป

โดยการให้ความรู้ในครั้งนี้มี นางรัดดา ช่วยความดี ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาขอนแก่น บรรยายให้ความรู้เรื่องการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และนางสาวจิดาภา เฉียบแหลม ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ศูนย์เอชไอวี) จ.ขอนแก่น ให้ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ และการคุ้มครองสิทธิ โดยภาคประชาชนในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมทั้งนางสุพรรณี ซีแลนเดอร์ หัวหน้างาน สปสช.เขต 7 ขอนแก่น บรรยายให้ความรู้เรื่องกลไกการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า