อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของไทยที่ 3 อาเซียนใกล้เคียงมาเลเซีย

Sat, 2017-09-09 19:58 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานถึงการศึกษาอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) ของประเทศในประชาคมอาเซียน พบว่า เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2498-2503 (United Nations, 2010) ประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่สูงมากนัก อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดระหว่าง 40-43 ปี และในช่วงเวลาเดียวกันประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงเกินกว่า 60 ปี ซึ่งได้แก่ บรูไน และสิงคโปร์ ก็ยังคงมีแนวโน้มที่มีอายุยืนยาวขึ้น

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศเวียดนาม ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2503 มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดต่ำมากเพียง 42 ปีเท่านั้น เวียดนามมีอัตราเร่งของประชากรในการมีอายุยืนยาวเร็วกว่าประเทศอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย หรือประเทศมาเลเซีย ที่ปัจจุบันมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 73-74 ปี

ใน พ.ศ. 2553 มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรของประชาคมอาเซียน อยู่ที่ 71 ปี

หากจัดกลุ่มประเทศ ในประชาคมอาเซียนตามระดับอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดนั้น พบว่า มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก โดยประเทศที่มีอายุ คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดต่ำกว่าอายุ 70 ปี ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์

ประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอายุ 70 ปีขึ้นไป ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงที่สุดคือ 83 ปี