‘หมอโสภณ’ ส่งมอบงานปลัด สธ.คนใหม่ พร้อมรับหน้าที่ ‘ที่ปรึกษา รมว.สธ.’ ต่อ

Sat, 2017-09-30 12:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

‘นพ.โสภณ นพ.เจษฎา’ รับ – ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัด สธ. พร้อมย้ำปี 2561 จะปฏิบัติหน้าที่โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการทำงาน เน้นเรื่องความสามัคคี และเร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงนามรับ – ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในวันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้ายของการรับราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของ นพ.โสภณ และ นพ.เจษฎา อธิบดีกรมควบคุมโรค จะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ นพ.โสภณ ได้แสดงความยินดีกับ นพ.เจษฎา พร้อมมอบพระร่วงโรจนฤทธิ์ ปางห้ามญาติ เพื่อให้การทำงานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และให้มีความรักความสามัคคี

นพ.โสภณ กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยให้ภารกิจต่างๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมขอมอบหน้าที่ให้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตั้งใจทำงานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และทำให้ตนเองมีความสุข นำพาระบบสุขภาพให้ยั่งยืนต่อไป

นพ.เจษฎา กล่าวว่า สำหรับการทำงานในปีงบประมาณ 2561 ขอให้ทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง นำค่านิยมขององค์กร MOPH มาใช้ในการทำงานและเน้นย้ำเรื่องความสามัคคีปรองดองของชาวกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งเดียว

พร้อมกันนี้จะเร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน การเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ด้วยการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลและการป้องกันเชื้อดื้อยา การเป็นองค์กรตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการอย่างยั่งยืนด้วยโครงการ GREEN and CLEAN Hospitals การเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการตามมาตรฐานสากล การเพิ่มความเข้มแข็งของระบบการแพทย์ปฐมภูมิด้วยทีมหมอครอบครัว การเพิ่มความสุขในการทำงานของบุคลากร และการเร่งรัดให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อวัณโรคอันเป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

“ผมขอขอบคุณพี่โสภณอีกครั้ง และขอเป็นตัวแทนของทุกคนในที่นี้ว่าพวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสานต่อและพัฒนางานที่พี่สร้างไว้อย่างต่อเนื่อง” นพ.เจษฎา กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1347/2560 แต่งตั้ง นพ.โสภณ เมฆธน เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายงานว่าได้รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป