'หมอเจษฎา' ลงนามแต่งตั้ง นพ.สสจ.-ผอ.รพ.คนใหม่ 60 ราย

Tue, 2017-10-03 08:10 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 4 ฉบับ แต่งตั้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จำนวน 60 ราย มีรายละเอียดดังนี้

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

1.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1415/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 23 รายดังนี้

1.นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

3.นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

4.นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

5.นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

6.นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

7.นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

8.นพ.อดิสรณ์ วรรณธนะศักดิ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

9.นพ.สาโรจน์ มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

10.นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก

11.นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

12.นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

13.นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

14.นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

15.นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

16.นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

17.นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

18.นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

19.นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

20.นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล

21.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัมน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

22.นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

23.นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1416/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 27 รายดังนี้

1.นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผอ.รพ.ลำพูน

2.นพ.บรรเจิด นนทสูติ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) รพ.ลำปาง เป็น ผอ.รพ.สงขลา

3.นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผอ.รพ.ลำพูน เป็น ผอ.รพ.เพชรบูรณ์

4.นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.แม่สอด เป็น ผอ.รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

5.นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภนา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) รพ.แม่สอด เป็น ผอ.รพ.แม่สอด

6.นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.รพ.นครปฐม

7.นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัน เป็น ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี

8.นพ.อายุส ภมะราภา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รพ.อุตรดิตถ์ เป็น ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

9.นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผอ.รพ.ปทุมธานี เป็น ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

10.นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รพ.ปทุมธานี เป็น ผอ.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

11.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็น ผอ.รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

12.พญ.ฤทัย วรรณธนวินิจ ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.รพ.สมุทรปราการ

13.นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผอ.รพ.นครปฐม เป็น ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

14.นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.ปทุมธานี

15.พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็น ผอ.รพ.ชัยภูมิ

16.นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็น ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

17.นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี เป็น ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

18.นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผอ.รพ.ชลบุรี เป็น ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

19.นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผอ.รพ.สมเด็ขพระยุพราชสระแก้ว เป็น ผอ.รพ.ชลบุรี

20.นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.รพ.มหาสารคาม

21.นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.มหาสารคาม เป็น ผอ.รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

22.นพ.สุรกิจ ยศพล นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) รพ.มหาสารคาม เป็น ผอ.รพ.หนองคาย

23.นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.รพ.สุรินทร์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1417/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 7 ราย ดังนี้

1.พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.อินทร์บุรี

2.นพ.สุพจน์ จิระราชวโร นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.ราชบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

3.นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.นครปฐม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี

4.นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.บุรีรัมย์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

5.นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม) รพ.กาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.กาฬสินธุ์

6.นพ.ณรงค์ ธาดาเดช นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.อุดรธานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.บึงกาฬ

7.นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.ชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3071/2560 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทน จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

2.นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

3.นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผอ.กองตรวจราชการ รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Add new comment