สปสช.เผย 11 เดือนเบิกจ่ายงบกองทุนบัตรทองไปแล้ว 94% ‘116 แสนล้านบาท’

Tue, 2017-10-10 10:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.รายงานผลเบิกจ่ายงบกองทุนบัตรทอง 11 เดือนปี 60 เบิกจ่ายเป็นค่าบริการสาธารณสุขให้ รพ.ไปแล้ว 116 แสนล้านบาท จากงบที่ได้รับ 123 แสนล้านบาท คิดเป็น 94 %

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ขอรายงานงานงบการเงินในส่วนของงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับงวด 11 เดือน (ตุลาคม 2559-สิงหาคม 2560) มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปแล้วทั้งสิ้น 116,281,721,967.56 บาท จากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2560 ที่ได้รับ 123,465,780,400 บาท (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐ) คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งเหลืออีกร้อยละ 6 เป็นในส่วนงบที่รอแต่ละโรงพยาบาลส่งข้อมูลการให้บริการสาธารณสุขในเดือนกันยายน 2560 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 เพื่อเบิกจ่าย โดย รพ.สามารถส่งข้อมูลได้ภายใน 3 เดือนหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ก็จะมีการเบิกจ่ายได้ครบตามจำนวน

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า ผลการเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลางที่ สปสช.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงผลการดำเนินงาน (Pre-Position Paper) ประจำปีบัญชี 2560 ในส่วนของด้านการเงินคือ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุน โดยหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กำหนดและตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ และหน่วยบริการได้รับการโอนเงินกองทุนตรงตามเวลาที่กำหนด และด้านปฏิบัติการ คือ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ สปสช.ได้รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละเดือนให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือนแล้ว รวมถึงรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 21 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินการของสำนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส

Add new comment