กรมบัญชีกลางผ่อนเกณฑ์ซื้อยาไม่เกิน 5 แสน รพ.ซื้อก่อนแล้วค่อยบันทึก e-GP ภายหลัง

Tue, 2017-10-10 18:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลางผ่อนคลายเงื่อนไขการจัดซื้อยาที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท สามารถจัดซื้อยาได้ก่อนแล้วนำผลการจัดซื้อมาบันทึกในระบบ e-GP ภายหลัง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ เริ่มใช้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) อาจจะมีความไม่ชัดเจนบางประการเกี่ยวกับรายละเอียด และวิธีปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องศึกษาทำความเข้าใจเรื่องระบบ e-GP กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ กรมบัญชีกลางได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรณีการจัดซื้อยา กรมบัญชีกลางได้ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดกรอบแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลแล้ว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อสรุปในเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อยาของโรงพยาบาล กรมบัญชีกลางได้ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการจัดซื้อยาที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถจัดซื้อยาได้ก่อน แล้วค่อยนำผลการจัดซื้อมาบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ในภายหลัง โดยเริ่มใช้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา การผ่อนคลายกฎระเบียบดังกล่าวเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถจัดซื้อยาได้ทันต่อความต้องการใช้งาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะเร่งพัฒนาระบบ e-GP ให้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐมากที่สุด

Add new comment