ปิดฉากเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

Tue, 2017-10-17 16:20 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปิดฉากเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ วางกรอบและแนวทางส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศ สู่การปฏิบัติ-ขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อธำรงพระพุทธศาสนา และเป็นต้นแบบด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ศาลายา จ.นครปฐม มีการจัด เวทีรับฟังความเห็นรายภาค ต่อ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ... (เวทีภาคธรรมยุต) โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์และฆราวาสกว่า 100 รูป/คน ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธรรมนูญฉบับนี้เข้าร่วม

พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ กล่าวว่า ความคาดหวังต่อธรรมนูญคือการนำหลักการและรายละเอียดไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งหวังว่าเจ้าคณะสงฆ์ ผู้ปกครอง รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ จะช่วยกันขยายผลเพื่อให้เกิดพื้นที่รูปธรรมแบบอย่างในระยะเริ่มต้น และขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

“ขอให้ทุกท่านใช้องค์ความรู้ตามหลักธรรมวินัยและหลักวิชาการ เป็นหลักการพื้นฐานในการให้ความคิดเห็นเพื่อทำให้ธรรมนูญมีความสมบูรณ์มากที่สุด หากทำได้เช่นนี้ ธรรมนูญจะไม่ใช่เพียงนโยบายหรือแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ หากแต่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาพระพุทธศาสนาให้ธำรงสืบไป”

ก่อนเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผู้แทนจาก มจร, มมร, สปสช., สสส., กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกันชี้แจงถึงความเป็นมา บทบาทของหน่วยงาน และสาระสำคัญของธรรมนูญ

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันออกแบบภาพพึงประสงค์ของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจสาระรายประเด็นใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย

๑.พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย

๒.ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย

๓.บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม

และ ๔.การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

อนึ่ง การจัดเวทีรับฟังความเห็นรายภาคต่อ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. .... ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว จำนวน 4 ครั้ง โดยเริ่มจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เวทีแรก ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.ขอนแก่น, จ.แพร่ และ จ.นครศรีธรรมราช ตามลำดับ จนมาถึงการจัดเวทีรับฟังความเห็นรายภาค ต่อ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ... (เวทีภาคธรรมยุต) ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายจากทั้งหมด 5 เวที

สำหรับการดำเนินการภายหลังรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติครบทั้ง 5 เวทีแล้ว คณะกรรมการฯ จะสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงร่างธรรมนูญฯ อีกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยหากที่ประชุม มส.เห็นชอบ ก็จะสามารถประกาศได้ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เดือนธันวาคม 2560 นี้

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม