ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนา 5 โรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานนาม “ชัยพัฒน์” จังหวัดพังงา ให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ จ.พังงา นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จ.พังงา และให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาล “ชัยพัฒน์” เป็นโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่พิเศษและพื้นที่เกาะ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณมูลนิธิชัยพัฒนาในการปรับปรุงโรงพยาบาลที่มีสภาพทรุดโทรม และได้รับความเสียหายจากภัยสึนามิ รวม 5 แห่ง โดยทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์” “โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์” “โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์” “โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์” และ “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรักชัยพัฒน์”

“จากการตรวจเยี่ยมพบว่า โรงพยาบาลได้ปรับปรุง ทั้งด้านภูมิทัศน์ ความสะอาดของอาคารบริการ รวมทั้งพื้นที่โดยรอบ ในส่วนอาคารที่ชำรุดเช่น ฝ้าเพดาน สีหลุดลอก ได้ให้ช่างจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประเมินพร้อมวางแผนปรับปรุง โดยส่วนที่ซ่อมแซมได้เช่น การเปลี่ยนฝ้าเพดาน การทาสี จะใช้งบเหลือจ่ายดำเนินการไปก่อน ส่วนที่ต้องก่อสร้างเพิ่มเติมได้เตรียมขอรับการสนับสนุนจากงบรัฐบาลต่อไป เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชนที่มีบริการเป็นเลิศ อาคารสถานที่สะอาดสง่างาม สมพระเกียรติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” นพ.เจษฎา กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนพัฒนาโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในมูลนิธิชัยพัฒนาทั้ง 5 แห่ง เน้นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง ด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การส่งเสริมแรงบันดาลใจ เจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล: “ชัยพัฒน์” (inspiration)

2. การพัฒนาอาคาร สถานที่ เพื่อสื่อสารให้ รับรู้ถึงการเป็น: “ชัยพัฒน์” (Theme)

3. การพัฒนาคน ทุน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากร: “ชัยพัฒน์” (Human)

4. การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพประชาชนด้วยหัวใจ: “ชัยพัฒน์” (Standard Service)

ตั้งเป้าในปีงบประมาณ 2561 จะพัฒนาคุณภาพการบริการโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพในดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น รองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี