ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะความรู้ด้านไอทีสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รองรับสาธารณสุข 4.0 พร้อมหารือ สำนักงาน ก.พ. ในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ (ดีป้า) เผยแพร่ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านไอทีของภาครัฐ ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพที่ชัดเจน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้ดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามแนวทางการประชุมระดับชาติ National Forum Human Resources for Health 2017 (HR4H Forum) มุ่งเน้นพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้มีความรู้และทักษะด้านสารสนเทศสุขภาพ (eHealth) ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะความรู้ด้านไอทีสำหรับบุคลากรสาธารณสุขรองรับการเติบโตของประเทศไทยในยุคดิจิทัล รวมทั้ง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องการให้บุคลากรมีความรู้เรื่องไอทีด้านต่างๆ ที่ทันสมัย เช่น big data การใช้เทคโนโลยีที่ใช้ง่ายสะดวกมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า ข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 896 แห่ง มีบุคลากรปฎิบัติงานด้านไอที ทั้งตรงตามตำแหน่งและเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งงานอื่นที่มีความรู้ความสามารถด้านไอที มีใจรัก อาทิ นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล นักรังสีวิทยา นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น ช่วยให้งานด้านไอทีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล

ทั้งนี้ เนื่องจากไอทีในระบบสุขภาพเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษ หากผู้ปฎิบัติงานมีความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศสุขภาพ (eHealth) ที่มีทักษะและความรู้ทางด้าน Data Scientists และ Data Analyst ร่วมกับความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพ รวมทั้งได้มีการลงนามความร่วมมือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะความรู้ด้านไอทีสำหรับบุคลากรสาธารณสุขรองรับสาธารณสุข 4.0

สำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือด้านไอทีนั้น โรงพยาบาลทุกแห่งไม่ได้ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน ในส่วนอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีราคาสูงได้จัดสรรให้มีครบทุกเขตสุขภาพ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือ Service Plan ที่จะใช้ประโยชน์ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งอุปกรณ์ไอที รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ