แพทยสภาพร้อมรับข้อท้วงติง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม

Sat, 2017-10-28 09:15 -- hfocus
Print this pagePrint this page

แพทยสภาแจง ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น ยืนยันพร้อมรับฟังข้อท้วงติงจากทุกวิชาชีพ หลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูลประชุมคณะกรรมการยกร่างฯ อีกครั้งว่าจะมีการปรับแก้หรือไม่อย่างไร ก่อนสรุปร่างกฎหมายให้รัฐมนตรีสาธารณสุขพิจารณา

นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์

นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงกรณีที่สภาเภสัชกรรมได้ออกแถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในประเด็นการนิยามคำว่า “บริบาลเวชกรรม” ครอบคลุมเรื่องการจัดและจ่ายยาและการให้ยาว่า ในกฎหมายฉบับเดิมไม่ได้กำหนดไว้ แต่ทางคณะกรรมการยกร่างฯ เห็นว่าการจัดยาและจ่ายยายังอยู่ในขอบเขตของวิชาชีพเวชกรรม อย่างไรก็ดี ทางสภาเภสัชกรรมได้มีข้อกังวลและถือเป็นเรื่องดีที่ได้ทักท้วงขึ้นมา ทางแพทยสภายินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกวิชาชีพ

นพ.สุกิจ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น โดยได้เปิดแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เป็นเวลา 30 วัน จนถึงวันที่ 11 พ.ย.2560 ดังนั้นขณะนี้ถือว่ายังพอมีเวลา ทุกคนสามารถส่งความคิดเห็นเข้ามาได้ โดยหลังจากปิดรับฟังความคิดเห็นเสร็จแล้ว จะรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งของสภาเภสัชกรรมมาพิจารณาอีกครั้งในคณะกรรมการยกร่างฯ ว่ามีข้อท้วงติงอย่างไร จะต้องมีการปรับแก้หรือไม่อย่างไร จากนั้นจึงสรุปร่างกฎหมายและเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พิจารณา

นพ.สุกิจ กล่าวอีกว่า แม้จะผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว ก็ยังต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาอีก รวมทั้งในชั้นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการออกกฎหมายยังสามารถปรับแก้ได้อีกหลายขั้นตอน

Add new comment