ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย เตรียมแผนรองรับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนเมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนจากกองทุนโลก

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ครั้งที่ 2/2560 ว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบการปรับโครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ซึ่งเป็นการเตรียมการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนชื่อ องค์ประกอบ และภารกิจให้ชัดเจนขึ้น จากคณะกรรมการนโยบายเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรียเป็น “คณะกรรมการนโยบายเตรียมการเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานสู่การยุติเอดส์ วัณโรค และมาลาเรียเมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนจากกองทุนโลก” และปรับคณะอนุกรรมการเดิมที่มี 3 ชุดรวมกันเป็น 1 ชุดโดยยังคงได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนโลกฯ ทั้ง 3 โรคในปี พ.ศ.2561 – 2563 ประมาณ 1,700 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้อธิบดีกรมควบคุมโรค ทบทวนข้อมูลเพิ่มเติมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าควรจัดตั้งมูลนิธิกองทุนประเทศไทยเพื่อยุติเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย หรือไม่ เนื่องจากทั้ง 3 โรคนี้ มีคณะกรรมการระดับชาติ และมีแผนยุทธศาสตร์เฉพาะแต่ละโรค รวมทั้งมีมูลนิธิที่เป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และคณะกรรมการแต่ละโรค