ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ประกันตนบุกประกันสังคม ทวงถามสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือกรณีเสียหายทางการแพทย์ กว่า 2 ปี ไม่คืบหน้า

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พร้อมตัวแทนผู้ประกันตนประมาณ 20 คน เข้าพบและยื่นหนังสือถึง นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพื่อทวงถามความคืบหน้าการดำเนินการของ สปส.ตามมาตรา 63 (7) พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 การช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์

นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ประธานอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน กล่าวว่า เดิมนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์มีเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เท่านั้น ต่อมาเมื่อมีการแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม ก็ได้มีการเพิ่มส่วนนี้ให้สิทธิประกันสังคมด้วย โดยเป็นเพิ่มในมาตรา 63 (7) พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าของระบบประกันสังคม

นางสาวสุภัทรา กล่าวต่อว่า แต่ปรากฎว่า เวลาล่วงเลยมานานกว่า 2 ปีแล้ว จนบัดนี้ สปส.ยังไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ผู้ประกันตนรู้สิทธิมากเท่าที่ควร ทำให้ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางแพทย์เสียสิทธิที่จะการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อน ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้ประกันตนเสียสิทธิที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย

“ขอเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน และนอกจากนี้ตัวแทนผู้ประกันตนจะขอหารือกับเลขาธิการประกันสังคมประเด็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของผู้ประกันตน กรณีที่สำนักงานประกันสังคมมีแนวคิดจะเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่จะมีผลกระทบมากจากแนวคิดนี้คือกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และจะขยายอายุการรับบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี อีกด้วย” นางสาวสุภัทรากล่าว

ทั้งนี้ นางกรรณิการ์ พฤกษาชาติ ผอ.สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้รับหนังสือ และรับฟังความเห็นในครั้งนี้ โดยมีข้อสรุปดังนี้

1. ประเด็นการรับสิทธิกรณีได้รับความเสียหายทางการแพทย์ ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 63 (7) ที่ประกาศเพิ่มขึ้นช่วง พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2558 แล้ว ดังนั้น ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการทางการแพทย์โดยไม่ใช่เกิดจากพยาธิสภาพ และเป็นผู้ประกันตน สามารถเข้ายื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประกันสังคม และมีผลย้อนหลังไปถึงตุลาคม 2558 เป็นต้นมา โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ ซึ่งร่างประกาศดังกล่าวจะนำเข้าประชุมบอร์ดเพื่อประกาศใช้เป็นทางการในวันที่ 14 พ.ย.60 นี้

2. ประเด็นการขยายเบี้ยชำระตามกรอบระยะเงินเดือน เห็นด้วยกับการขยายเงินเดือน ที่คนได้รับเงินเดือนมากควรสมทบให้มากขึ้น แต่ก็ยังน่าเป็นห่วงในกลุ่มที่ประกันตนตามมาตรา 39 หากขยับเก็บจากยอดเงิน 4,000 กว่าบาท เป็น 7,000 กว่าบาท จะทำให้ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคงจะเกิดผลกระทบเป็นอย่างมากกับกลุ่มดังกล่าว

3. ประเด็นการขยายอายุการรับบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไข เนื่องจากผู้ประกันตนยังคงทำงานจนอายุมากกว่า 60 ปีอยู่แล้ว อย่างไรอยากให้มีการใช้กฎหมายเดิม ซึ่งไม่ควรตัดสิทธิผู้ประกันตนบางรายที่ไม่พร้อมที่จะทำงานหลังอายุ 55 ปี และควรมีสิทธิได้รับบำนาญเช่นเดิม