ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำสั่ง สธ.เพิกถอนตำรับยา ฟินิลบิวตาโซน กระทบ 70 ยี่ห้อ ระบุอาจทำให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อและเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ อันตรายถึงตายได้

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1435/2560 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา โดยระบุว่า

ด้วยปรากฎข้อมูลทางวิชาการว่า ยาฟินิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เนื่องจากอาจทำให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia) และเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (agranulocytosis) ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 1/22560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 จึงมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาสำหรับมนุษย์ที่มีตัวยาฟินิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นส่วนประกอบ จำนวน 70 ตำรับ ตามบัญชีแนบท้าย

อนึ่งหากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข