ผู้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งในประเทศไทย มี 11.96 ล้านคน