‘พรรณทิพย์ ตียพันธ์’- ‘กนกพร อธิสุข’ 2 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประจำปี 60

Wed, 2017-11-29 13:56 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ นางสาวพรรณทิพย์ ตียพันธ์ และประเภทงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นางกนกพร อธิสุข ซึ่งทั้งสองท่านต่างมีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขของประเทศไทย

นพ.สถาพร วงษ์เจริญ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นพ.สถาพร วงษ์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดตั้งรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 2 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ยังคงปฏิบัติงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างประจักษ์ชัด และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

จากการคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นประเภทงานคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นประเภทงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในความเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผลดังนี้

นางสาวพรรณทิพย์ ตียพันธ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประเภทงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นางสาวพรรณทิพย์ ตียพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พิษวิทยา) สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยผลงานเด่นที่ทำให้ได้รับรางวัล คือเรื่อง Serum concentrations of organochlorine pesticides p,p′-DDE in adult Thai residents with background levels of exposure

ทั้งนี้นางสาวพรรณทิพย์ ถือเป็นผู้ริเริ่มศึกษาสารพิษตกค้างยาวนานสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดของประชากรไทย เป็นรายงานแรกของประเทศ ตามแผนจัดการระดับชาติว่าด้วยพันธกรณีของอนุสัญญาสตอกโฮล์ม เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

นางกนกพร อธิสุข

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประเภทงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ นางกนกพร อธิสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ) สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยผลงานเด่นที่เสนอเข้ารับรางวัล คือ

1. งานวิจัยประเมินความเสี่ยง “การศึกษาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่คนไทยได้รับจากการบริโภคอาหาร”

2. การพัฒนาห้องปฏิบัติการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสู่การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันศัตรูพืชในอาหาร โดยวิธี Primary method

3. การพัฒนาสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในบทบาทภารกิจ Proficiency Testing Provider ที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010 ซึ่ง นางกนกพร ถือเป็นผู้ริเริ่มในการในการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในอาหาร และวิจัยประเมินความเสี่ยงการได้รับสารพิษจากการบริโภคอาหาร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

“ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ทั้งสองท่าน จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมกับบรรยายผลงานที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ซึ่งจะจัดขึ้นเร็วๆ นี้” ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว

Add new comment