สธ.พัฒนาศักยภาพ ‘ผู้ตรวจประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส’ หน่วยงานระดับเขตสุขภาพ

Wed, 2017-11-29 17:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานในสังกัด

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมบางกอก พาเลซ กรุงเทพมหานคร พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่า รัฐบาล มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ ให้มีค่านิยมร่วมคือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง และบุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH (เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม)

พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยใช้การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการป้องกันการทุจริต และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้สูงขึ้น

ผลการประเมิน ฯ จะช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันได้แก่ ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (ด้านสาธารณสุข) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากสำนักงาน ป.ป.ช เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ หน่วยงานภาครัฐระดับกรม

Add new comment