ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘หมอปิยะสกล’ เร่งรัดการดำเนินงาน 3 เรื่องปีงบประมาณ 2561 คือ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร, ระบบส่งต่อการป้องกันควบคุมวัณโรค และแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันนี้ (30 พฤศจิกายน 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวง (Performance Agreement: PA) ประจำปี 2561 ในระดับกระทรวงระหว่างปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และระหว่างผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลางประกอบด้วย อธิบดีทุกกรม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ผู้อำนวยการสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ร่วมพิธีลงนาม 260 คน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 นี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเน้นหนัก 3 เรื่องคือ

1.การพัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉิน ทั้งการเพิ่มอัตรากำลังและพัฒนาทักษะบุคลากร การลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน และการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

2.การป้องกันควบคุมโรควัณโรค ทั้งการค้นหาผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยเบาหวาน และแรงงาน การสอบสวนโรค และการรักษาผู้ป่วยวัณโรค เพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคและป้องกันเชื้อวัณโรคดื้อยา ซึ่งขณะนี้อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ80 ตั้งเป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดอัตราป่วยให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรภายใน พ.ศ. 2578 ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

และ 3.การแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง ซึ่งปัจจุบันมี 87 แห่ง ลดอัตราหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 6

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการสร้างสุขในหน่วยงาน ซึ่งผลการสำรวจในปีที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยความสุขด้านการเงินของบุคลากรมีค่าน้อยที่สุด จึงได้สำรวจสภาพหนี้ของบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลเจรจากับธนาคารในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน และในระยะต่อไปจะขอสินเชื่อเรื่องรถคันใหม่หรือบ้านสวัสดิการให้แก่บุคลากร

สำหรับคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 มี 15 ประเด็น คือ

1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน

2.ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)

3.ลดปัญหาวัณโรค

4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ(กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข) ให้บุคลากรคงอยู่ในระบบ มีความสุข และเป็นมืออาชีพ

5.การเงินการคลัง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ให้เกิดความยั่งยืนของระบบ

6.โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Green and Clean Hospital)

7.การใช้ยาสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU)

8.ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (ECS) เน้นระบบการคัดแยกผู้ป่วยตามความเร่งด่วน 5 กลุ่ม คือ ฉุกเฉินวิกฤติ ฉุกเฉินเร่งด่วน ฉุกเฉินมาก ฉุกเฉินไม่เร่งด่วน และไม่ฉุกเฉิน

9.การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ (EOC)

10.ระบบบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน เพื่อลดวันนอน ลดการรอคิว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน

11.เมืองสมุนไพร ใน 13 จังหวัดนำร่อง

12.พัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดให้มีคุณภาพ มาตรฐานเอชเอ (Hospital Accreditation) สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

13.พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว

14.การบริหารจัดการภาครัฐ เพิ่มศักยภาพและคุณภาพหน่วยบริหาร

และ 15.การพัฒนาตามบริบทของเขตสุขภาพ

โดยมีการติดตามความคืบหน้าทุก 3, 6, 9 และ 12 เดือน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ