สธ.ชู ‘1 จังหวัด 1 รพ.สต. ปลูกผักปลอดภัย’ ช่วยผู้มีรายได้น้อย ปลูกผักขายให้ รพ.

Sun, 2017-12-24 17:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข หนุนนโยบายรัฐบาล ช่วยผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล ให้มีรายได้ทั่วประเทศ ชู “1 จังหวัด 1 รพ.สต. ปลูกผักปลอดภัย” สนับสนุนที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. ให้ผู้มีรายได้น้อยปลูกพืชจำหน่ายให้ รพ. พร้อมเสริมนวดไทย ดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขเสนอแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางรัฐบาลประมาณ 11 ล้านคนให้มีรายได้เพิ่ม โดยมอบให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมสนับสนุน สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ อาทิ

การนำภูมิปัญญาสมุนไพรในท้องถิ่น ใน 13 จังหวัด 12 เขตสุขภาพ ทำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย จำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน การจัดอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ใน 76 จังหวัด ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและคนพิการ โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง และนวดตัวเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และอบรมภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมง เพิ่มรายได้และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ “1 จังหวัด 1 รพ.สต. ปลูกผักปลอดภัย” สนับสนุนที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ ให้ผู้มีรายได้น้อยทำการเกษตรปลูกพืชปลอดภัย เพื่อผลิตและจำหน่ายแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ ให้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อการบริโภคปลอดจากสารเคมีตกค้าง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Add new comment