ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เขตสุขภาพที่ 5 ใช้มาตรการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ลดอัตราผู้ป่วยท้องร่วง อาหารเป็นพิษ ได้เกินกว่า ร้อยละ 20 เตรียมขยายผลโครงการครอบคลุมทุก รพ. ภายในปี 61

นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5 ตามนโยบายของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

นพ.ชาตรี ให้สัมภาษณ์ว่า เขตสุขภาพที่ 5 เป็นเขตแรกที่ดำเนินการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ครบทุกจังหวัด ในโรงพยาบาล 50 แห่ง จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหาร ผักและผลไม้ ปลอดสารเคมีและยาฆ่าแมลง ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ดำเนินการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยจัดหาเกษตรกรปลูกผักปลอดสารเคมี จำหน่ายให้โรงพยาบาลเพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ ขนส่ง การปรุง ส่วนโรงครัวที่ปรุงอาหารผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด สร้างความมั่นใจและสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล รวมทั้งการจัดพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ ปลอดสารเคมีที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้มารับบริการและญาติซื้อหาได้สะดวก เป็นการสนับสนุนการตลาดอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ยังโรงพยาบาลได้ปรุงอาหารหลายเมนู เรียกว่า “เมนูเทวดา” เป็นนวัตกรรมให้ข้อมูลโภชนาการในรูปแบบ “QR code” ทุกเมนูลดหวาน มัน เค็ม ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ผู้รับบริการและญาติสามารถดูส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการของเมนูเพื่อนำมาประกอบอาหาร ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และยังสามารถแนะนำต่อผู้อื่นในชุมชนได้อีกด้วย ผลจากการดำเนินงานทำให้ปัญหาโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในพื้นที่ดีขึ้น ลดอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วง จาก 1,822 เหลือเพียง 1,291 ต่อแสนประชากร โรคอาหารเป็นพิษจาก 125.65 เหลือ 96.17 ต่อแสนประชากร ประชาชนมีสุขภาพดี และลดรายจ่ายจากโรคที่เกิดจากสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 มีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีโรงพยาบาลในพื้นที่ รวม 67 แห่ง ภายในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และส่งเสริมให้เกิดเป็น ร้านอาหารปลอดภัย ในทุกอำเภอ และตำบล