กทม.เร่งทุก รพ.ใช้ระบบ Paperless ในปี 61 นำร่อง 3 รพ. แจ้งเวลาผู้ป่วยพบหมอในกี่ชั่วโมง

Thu, 2017-12-28 15:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กทม.เร่งรัดทุก รพ.ใช้ระบบ Paperless ภายในปี 2561 ทั้งระบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมทำระบบนัดหมายล่วงหน้าเป็นช่วงเวลา กำหนดจำนวนผู้ป่วยที่นัดต่อคลินิกต่อวัน ประกันระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องรอคอย แจ้งเวลาผู้ป่วยเมื่อถึง รพ.จะได้พบหมอในกี่ชั่วโมง นำร่องก่อน 3 รพ. คือ รพ.กลาง, รพ.ตากสิน และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เตรียมพิจารณาแนวทางลดเวลารอรับยา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 36/2560 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการ กทม. ซึ่งสำนักการแพทย์ ได้รายงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีแผนการดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 โครงการ คือ

1.การเร่งรัดให้ใช้ระบบ Paperless ในทุกโรงพยาบาล ซึ่งระบบ Paperless เป็นการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเอกสารเพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร เพิ่มความสะดวกในการใช้งานข้อมูล และลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล โดยนำมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยแทน OPD Card กำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งใช้ระบบ Paperless ทั้งระบบผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ภายในปี 2561

2.การลดระยะเวลาการรอคอยรับการรักษา สำหรับการลดระยะเวลารอคอยเข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากในปัจจุบันพบว่าโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์มีจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องรอคอยเพื่อเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานในการให้บริการ แม้ว่า กทม.จะจัดให้มีบริการช่องทางด่วน Fast Track สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-80 ปี และ 80 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัยเปราะบางที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

3.โครงการระบบนัดหมายล่วงหน้า ปัจจุบันแม้จะมีการให้บริการนัดหมายทั่วไป ผู้ป่วยนอก (OPD) ในกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน บริการนัดหมายเพื่อตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) การทำหัตถการ (ผ่าตัดรักษา) และการตรวจติดตามอาการ (Follow up) และบริการนัดหมายคลินิกพิเศษเฉพาะทาง (Excellent Center) แล้วก็ตาม แต่เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการในโรงพยาบาลทุกแห่งของ กทม.ให้มีการพัฒนาไปอีกขั้น และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงได้มีโครงการพัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้าเป็นช่วงเวลา โดยกำหนดจำนวนผู้ป่วยที่นัดต่อคลินิกต่อวัน รวมทั้งจำนวนผู้ป่วยที่นัดหมายแพทย์แต่ละท่าน และแจ้งขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน รวมทั้งจะประกันระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องรอคอยตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นบัตรเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ หรือเวชระเบียน จนถึงการเข้าพบแพทย์

โดยในระยะนำร่องจะพัฒนาระบบลดระยะเวลารอคอยให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน ใน 3 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง (คลินิกหัตถการทางจักษุ Lasik, คลินิกหัตถการทางกระดูกและข้อ และคลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร) โรงพยาบาลตากสิน (คลินิกเบาหวาน, การอัลตราซาวด์ 4 มิติ, คลินิกครรภ์แฝด, ผู้ป่วย Stroke และการกายภาพบำบัด) และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (คลินิกผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscope, การดูแลนักกีฬา กายภาพบำบัด, ผ่าตัดหัวใจ, สวนหลอดเลือดเพื่อขยายเส้นเลือดและใส่ลวดค้ำยัน)

นอกจากนั้น จะพิจารณาแนวทางในการลดระยะเวลาการรอรับยาด้วย เนื่องจากปัจจุบันพบว่าขั้นตอนการรับยาต้องใช้ระยะเวลานานเช่นเดียวกัน หากปรับขั้นตอนให้ผู้ป่วยสามารถนำใบสั่งยาจากแพทย์และไปซื้อยาภายนอกได้ จะทำให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาในภาพรวมได้เป็นอย่างดี

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม