ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความคืบหน้า สนช.รับฟังความเห็นทำร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อแก้ไขกฎหมาย จัดรับฟังความเห็นไปแล้ว 4 ภาค พร้อมเชิญร่วมแสดงความเห็นถึง 12 ม.ค.61 นี้

ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ

ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา และอนุกรรมาธิการจัดทำร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับที่.. พ.ศ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการจัดรับฟังความคิดเห็น ทั้ง 4 เวที ต่อร่างแก้ไข พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ว่า คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ จัดทำร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติฉบับที่.. พ.ศ... ได้จัด ประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นในการออกกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นธรรมเพื่อนำไปสู่การเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฉบับที่... พ.ศ.... โดยมีการจัดรับฟังความคิดเห็น 4 ครั้งได้แก่

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 ถึง 12.30 น. ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมจำนวน 98 คนส่งแบบสอบถาม 37 ชุด

ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 ถึง 12.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วม 149 คนส่งแบบสอบถาม 83 ชุด

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 ถึง 12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นมีผู้เข้าร่วม 105 คนส่งแบบสอบถาม 80 ชุด

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 ถึง 12.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีผู้เข้าร่วม 113 คนส่งแบบสอบถาม 85 ชุด

สรุปทั้ง 4 เวทีมีผู้เข้าร่วม ประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 465 คนส่งแบบสอบถามทั้งหมด 285 ชุด สรุปผลได้ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นประกอบด้วย

1. ทันตแพทย์ 192 คน (41.3%)

2. ประชาชนทั่วไป 183 คน (39.3%)

3. นักรังสีเทคนิค 28 คน (6.0%)

4. แพทย์ 23 คน (4.9%)

5. พยาบาล 12 คน (2.6%)

6. ทันตาภิบาล 14 คน (3.0%)

7. สัตวแพทย์ 7 คน (1.5%)

8. เภสัชกร 6 คน (1.3%)

ทันตแพทย์ไพศาล กล่าวต่อว่า ความคิดเห็นที่จะได้รับทั้งหมดนี้ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้นำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งทันตแพทยสภาจะได้ติดตามการดำเนินการแก้ไข กฎหมายฉบับนี้ของ สนช. อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของทันตแพทยสภา แพทยสภา สัตวแพทยสภาและเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย โดยจะเปิดให้แสดงความคิดเห็นจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2561

จึงขอเชิญชวนเพื่อนทันตแพทย์ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นได้ช่วยกันเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย ความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ต่อไป