สปส.ทวงรัฐค้างจ่ายสมทบ 2.3 หมื่นล้าน ปี 62 กรมบัญชีกลางขอเพิ่ม 1.6 หมื่นล้าน รักษา ขรก.

Thu, 2018-01-18 12:24 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ประชุมบูรณาการงบสุขภาพ ปี 62 เคาะ 6 หน่วยงาน เสนอของบ 3.2 แสนล้านบาท เผย กรมบัญชีกลางขอเพิ่ม 1.6 หมื่นล้าน สปส.ขอปรับเพิ่ม 5 พันล้านบาท พร้อมขอทวงหนี้รัฐบาลจ่ายค้างสมทบกองทุนร่วม 2.3 หมื่นล้านบาท ด้านบัตรทองปรับเพิ่ม 2.2 หมื่นล้านบาท สธ.ปรับเพิ่ม 6 ร้อยล้าน สพฉ.ปรับเพิ่ม 9.1 ร้อยล้านบาท ส่วน สรพ.ปรับเพิ่ม 20 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบ “กรอบแนวทางและข้อเสนอแผนและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ” เป็นกรอบงบประมาณเพื่อนำเสนอสำนักงบประมาณของ 6 หน่วยงานด้านสุขภาพ ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

กรอบงบประมาณของ 6 หน่วยงาน ที่นำเสนอมีวงเงินทั้งจำนวน 320,134.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 68,197.12 หรือร้อยละ 27.07 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กรมบัญชีกลาง (สวัสดิการรักษาข้าราชการ) 79,081.74 ล้านบาท

2.สำนักงานประกันสังคม 43,082.47 ล้านบาท

3.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 194,133.83 ล้านบาท

4.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1,951.07 ล้านบาท

5.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 1,855.13 ล้านบาท

และ 6.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 30 ล้านบาท

ทั้งนี้งบประมาณที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของผู้แทนกรมบัญชีกลางซึ่งดูแลกองทุนรักษาสวัสดิการข้าราชการ ได้ชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 16,022.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.41 เป็นการจัดทำงบที่อ้างอิงจากจำนวนงบประมาณปี 2560 ที่ได้มีการเบิกจ่ายจริง รวมทั้งได้การปรับเพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาล

ในส่วนของผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงถึงการปรับเพิ่มงบประมาณปี 2562 ของกองทุนประกันสังคม โดยงบที่นำเสนอจำนวน 43,082.47 ล้านบาท แยกเป็น 2 ส่วน โดยเป็นงบประมาณสมทบกองทุนปี 2562 จำนวน 20,200 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 5,129.57 ล้านบาท และงบประมาณในส่วนที่รัฐบาลยังค้างจ่ายสมทบกองทุนของปีก่อน จำนวน 22,869.63 ล้านบาท

งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปี 2562 นำเสนอที่จำนวน 194,133.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 22,602.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.18 ในจำนวนนี้แยกเป็นเงินเดือนภาครัฐจำนวน 47,314.96 ล้านบาท โดยเป็นงบที่เข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 146,607.17 ล้านบาท เป็นผลจากการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ และจำนวนผู้มีสิทธิ์ที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น

สำหรับในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอปรับเพิ่มงบปี 2562 ที่จำนวน 628 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.51 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอปรับเพิ่ม 911.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.53 และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เสนอปรับเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 200

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม พล.อ.ฉัตรชัย ได้กล่าวเป็นห่วงงบประมาณค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ภาพรวมอยู่ที่จำนวน 213,590 ล้านบาท ปี 2561 อยู่ที่จำนวน 251,937 ล้านบาท และในปี 2562 ได้ขยับนำเสนอเพื่อของบประมาณกว่า 320,000 ล้านบาท โดยกำชับทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคควบคู่ที่ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเผชิญต่อปัจจัยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การปรับเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สปส.ชี้รัฐบาลประยุทธ์จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนทุกปี ส่วนที่ค้างจ่ายเป็นผลจากรัฐบาลในอดีต

Add new comment