ทันตแพทยสภา ชวนเสนอชื่อ “หมอฟัน” เข้ารับคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่น

Sat, 2018-01-27 16:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ทันตแพทยสภา เชิญชวนส่งชื่อ “ทันตแพทย์” ร่วม “โครงการคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภา วาระที่ 8” เพื่อเชิดชูเกียรติ ยกย่องเป็นแบบอย่างทันตแพทย์รุ่นหลัง พร้อมส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อวิชาชีพทันตกรรม รางวัลแบ่งเป็น 4 ประเภท ด้านวิชาการ บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข และทันตแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ทันตแพทยสภาเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ทันตแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพด้านทันตกรรมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ และประกอบคุณงามความดีมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ตลอดจนมีความดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สนับสนุนการพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในอนาคต ตลอดจนเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านทันตกรรมโดยทั่วไป คณะอนุกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณของทันตแพทย์คุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรมและพัฒนาคุณภาพบริการ ได้พิจารณาและเห็นชอบดำเนิน “โครงการคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภา วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559-2561)”

ทั้งนี้ รางวัลทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภา วาระที่ 8 (พ.ศ. 2559-2561) แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 ทันตแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ

ประเภทที่ 2 ทันตแพทย์ดีเด่นด้านบริการทันตกรรม

ประเภทที่ 3 ทันตแพทย์ดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข

ประเภทที่ 4 ทันตแพทย์ดีเด่นประเภททันตแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น

ทพ.ไพศาล กล่าวว่า การเสนอชื่อผู้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่นในประเภทที่ 1-3 เพื่อพิจารณาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.อายุของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต้องไม่ต่ำกว่า 35 ปี 2.เป็นสมาชิกของทันตแพทยสภา 3.มิได้เป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 (2556-2559) 4.ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับ และ 5.มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดี เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้ครองตนจนเป็นที่นับถือของสังคม ขณะที่การเสนอชื่อผู้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น ประเภทที่ 4 ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้รับรางวัลฯ ประเภทที่ 1-3 แต่จำกัดอายุไม่เกิน 35 ปี

สำหรับขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกจะดำเนินการภายหลังจากเปิดรับการเสนอชื่อภายในระยะเวลา 1 เดือน เมื่อรวบรวมรายชื่อทั้งหมดแล้ว จะมีการแยกประเภทผู้ได้รับการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะมีคณะกรรมการสรรหาทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภา วาระที่ 8ฯ ดำเนินการพิจารณาและตัดสิน และนำส่งรายชื่อทันตแพทย์ผู้รับรางวัลต่อคณะกรรมการทันตแพทยสภาเพื่ออนุมัติและประกาศรับรองรางวัล และจะมีการประกาศเกียรติคุณในการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาต่อไป

“โครงการคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นของทันแพทยสภา วาระที่ 8ฯ นับเป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 ของทันตแพทยสภา นอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้กับทันตแพทย์รุ่นหลังแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมจรรยาบรรณและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อวิชาชีพทันตกรรม ดังนั้นขอเชิญชวนร่วมส่งรายชื่อทันตแพทย์ผู้เหมาะสมเพื่อร่วมรับการพิจารณาเข้ารับรางวัลในครั้งนี้” นายกทันตแพทยสภา กล่าว

ทั้งนี้สามารถเสนอรายชื่อทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภา วาระที่ 8 ได้ที่นี่

Add new comment