คลังปลดล็อก 17 รัฐวิสาหกิจรวม ‘อภ.’ อนุมัติใช้ระเบียบจัดซื้อเฉพาะราย ชี้เพื่อคล่องตัว ประสิทธิภาพ

Fri, 2018-02-09 14:35 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงการคลังปลดล็อกจัดซื้อจัดจ้าง 17 รัฐวิสาหกิจรวม ‘องค์การเภสัชกรรม’ อนุมัติระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะราย ระบุเพื่อความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้พิจารณาร่างกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 17 แห่ง โดยได้กำหนดกรอบการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นไปตามหลักการมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ในเรื่องของความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และ (2) สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งหากมีความแตกต่างในประเด็นใดจะต้องมีเหตุผลประกอบการพิจารณา เช่น จำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และลักษณะของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแลและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า หลังจากการพิจารณาตามกรอบข้างต้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจทั้ง 17 แห่งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

5. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

9. องค์การเภสัชกรรม

10. โรงงานยาสูบ

11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

12. ธนาคารออมสิน

13. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

14. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

15. บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

16. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

และ 17. บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ จำกัด

จากนี้ กรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้รัฐวิสาหกิจข้างต้น ดำเนินการให้ผู้มีอำนาจพิจารณาประกาศใช้บังคับต่อไป

“การเร่งพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหรือระเบียบในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้รัฐวิสาหกิจสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมั่นใจ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด” นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าว

Add new comment