ตีแผ่งานวิจัย “บุหรี่ไฟฟ้า” ช่วยเลิกสูบหรือกระตุ้นวัยรุ่นหน้าใหม่ให้เป็น “กลุ่มเสี่ยง”

Sun, 2018-02-11 12:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยล่าสุด จากการติดตามพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าภายหลัง 1 ปี พบว่า กลุ่มที่สูบทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า มีอัตราการเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น และกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่ธรรมดาแล้วหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีอัตราการกลับไปสูบบุหรี่ธรรมดาใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนกลุ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่เคยสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อน กลายมาเป็นคนที่สูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น

รายงานดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร Prev Med ฉบับวันที่ 19 มกราคม 2561 กลุ่มนักวิจัย นำโดย ยังวูฟล์และคณะ ที่วิเคราะห์ประวัติของผู้ป่วย ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปจำนวน 7,926 ราย ซึ่งมารับการรักษากับศูนย์แพทย์ Kaiser Permanente Northern California และมีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่าง ค.ศ. 2012 - 2015 โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมเริ่มต้นที่มารับการรักษากับหลังรักษา 1 ปี จำแนกเป็นผู้ที่สูบทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า 57% เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เคยเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้แล้ว 35% และเป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่เคยสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อน

ผลวิเคราะห์พบว่า กลุ่มที่สูบทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า ที่อัตราการเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น 17% กลุ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีอัตราการกลับไปสูบบุหรี่ธรรมดาใหม่ 53% และกลุ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่เคยสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อน มีอัตรากลายเป็นคนสูบบุหรี่ธรรมดา 741% เมื่อรวมแล้วจำนวนผู้สูบบุหรี่สุดท้ายจากกลุ่มตัวอย่างศึกษา มี 3,931ราย มากกว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ที่ไม่เคยผ่านการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลยในช่วงเวลาเดียวกัน 3,850 คนเพียงเล็กน้อย

ผู้รายงานสรุปว่า บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้คนสูบบุหรี่ธรรมดาบางส่วนเลิกสูบ ขณะเดียวกัน ก็เพิ่มอันตรายทำให้คนที่เลิกบุหรี่ได้แล้ว กลับไปสูบใหม่ และทำให้คนที่ไม่เคยสูบบุหรี่กลายเป็นสูบบุหรี่ธรรมดา

ศาสตราจารย์ สแตนตัน กล๊านซ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่า เมื่อรวมรายงานนี้ จะพบว่า มี 29 รายงานที่ศึกษาว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาหรือไม่ โดย 20 รายงานสรุปว่า บุหรี่ไฟฟ้าทำให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบลดลง และ มี 9 รายงานสรุปว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ธรรมดาเลิกสูบได้เพิ่มขึ้น แต่การจะสรุปว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้หรือไม่ ยังต้องพิจารณางานวิจัยในภาพรวม ตนเองมีความเห็นว่า ผลรวมแล้วบุหรี่ไฟฟ้าน่าจะเพิ่มจำนวนผู้สูบบุหรี่ และที่สำคัญที่สุดคือ เด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงที่จะกลายเป็นนักสูบบุหรี่ธรรมดาหน้าใหม่ 3-4 เท่า

อ้างอิง

Documentation of e-cigarette use and associations with smoking from 2012 to 2015 in an integrated healthcare delivery system.

Year-long follow-up shows e-cigs users quit cigs more, but also relapse more and start smoking.

Add new comment