'ทันตแพทยสภา-กรมการแพทย์' พัฒนาคลินิกทันตกรรมคุณภาพยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

Fri, 2018-02-23 15:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ทันตแพทยสภา จับมือ กรมการแพทย์ ลงนามความร่วมมือ “ด้านประเมินโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ” หนุนคลินิกทันตกรรมทั่วประเทศ ผ่านการรับรองคุณภาพ TDCA (Thai Dental Clinic Accreditation) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบริการทันตกรรม สร้างความมั่นใจให้ประชาชน เผยมีคลินิกทันตกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านการรับรอง TDCA แล้วจำนวน 55 แห่ง

ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านประเมินโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ระหว่างทันตแพทยสภา และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา เป็นผู้ลงนาม มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับคลินิกทันตกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความมั่นใจในการรับบริการให้กับประชาชน

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า บริการทันตกรรมเป็นบริการทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเพื่อสุขอนามัยและสุขภาพที่ดีของประชาชน การรับบริการนอกจากต้องได้รับการดูแลและรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หน่วยบริการหรือคลินิกทันตกรรมต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้น กรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาด้านการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐาน รวมถึงบริการทันตกรรม จึงได้ร่วมกับทันตแพทยสภาในการประเมินโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ เพื่อผลักดันคลินิกทันตกรรมของไทยสู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA ที่เป็นมาตรฐานสากล นอกจากประชาชนจะได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานแล้ว ยังมีความปลอดภัย

ด้าน ทพ.ไพศาล กล่าวว่า จากปัญหาการรับบริการทันตกรรมของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามายังทันตแพทยสภาจำนวนมาก แม้ว่าทันตแพทย์ทุกคนจะได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเต็มที่แล้ว แต่ด้วยปัญหาการสื่อสาร ความยุ่งยากซับซ้อนของโรคในช่องปากบางโรค รวมทั้งโรคหรือความเจ็บป่วยอื่นที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในการรักษาบ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ทันตแพทยสภา ได้ร่วมกับสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรมสู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA เพื่อส่งเสริมการนำข้อแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการทางทันตกรรม Thai Dental Safety Goals and Guidelines 2015 มาพัฒนาการบริการและการรักษาในคลินิกทันตกรรม ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาให้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นความสมัครใจของคลินิกทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน

จากโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรมนี้ ที่ผ่านมาได้มีการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA ให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐแล้วจำนวน 34 แห่ง ทั้งในปีที่ผ่านมาได้เปิดกว้างสำหรับภาคเอกชนซึ่งให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จนถึงปัจจุบันมีสถานบริการผ่านการรับรองเพิ่มอีกจำนวน 22 แห่ง โดยคลินิกทันตกรรมเหล่านี้ได้เรียนรู้ถึงแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมที่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย ทั้งนำมาปรับใช้และพัฒนาระบบการบริการในคลินิกอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับกระบวนการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนี้ กรมการแพทย์และทันตแพทยสภา จึงตกลงที่จะลงนาม บันทึกข้อตกลงในวันนี้ เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาคลินิกทันตกรรมโดยใช้กระบวนการรับรองและพัฒนาคุณภาพ Thai Dental Clinic Accreditation หรือ TDCA อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ในวงกว้างมากขึ้นต่อไป

Add new comment