รพ.ปายมีแพทย์ครึ่งเดียวของกรอบขั้นต่ำ บุคลากรไม่พอภาระงานรับคนในพื้นที่-นักท่องเที่ยว

Sat, 2018-02-24 00:56 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.แก้ปัญหา รพ.ปาย มีภาระเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยว แต่มีบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน มีแพทย์ครึ่งเดียวของกรอบขั้นต่ำ

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจติดตามผลการดำเนินงานพร้อมวางแผนจัดบริการไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ ที่ โรงพยาบาลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ดูแลประชาชนในพื้นที่ 37,196 คน และนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 500,000 คน เป็นชาวต่างชาติ ประมาณ 100,000 คน หมุนเวียนกันมาท่องเที่ยวตลอดปี

ในส่วนของอัตรากำลังของผู้ให้บริการ เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ต้องดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเลือกมาอยู่ที่นี่น้อยกว่าที่อื่น โดยเฉพาะสาขาแพทย์ ที่มีปัญหาที่ขาดเพราะเป็นพื้นที่ห่างไกล แพทย์หลังจบการศึกษาแล้วลาออกถึงร้อยละ 50 โดยที่โรงพยาบาลปายปัจจุบันมีแพทย์ 7 คน ลาศึกษาต่อจะจบในปีนี้อีก 1 คน ตามกรอบขั้นต่ำ (FTE) มีได้ถึง 14-17 คน ส่วนพยาบาลมี 55 คน ตามกรอบ 52-64 คน โดยมีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกปีละ 105,000 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 360 คน อัตราครองเตียงผู้ป่วยในเฉลี่ยร้อยละ 62

ทั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกปีละ 6,000-7,000 คน เฉลี่ยวันละ 17-19 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด โดยร้อยละ 40 มาทำแผลต่อเนื่อง ร้อยละ 30 อุบัติเหตุบาดเจ็บทั่วไป ร้อยละ 25 เป็นโรคทั่วไป มีผู้ป่วยต่างชาติอาการหนักต้องส่งต่อ 20 รายต่อปี สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ป่วยชาวต่างชาติได้ประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจากงบค่าใช้จ่ายรายหัว

อย่างไรก็ตาม การที่โรงพยาบาลปายมีภาระงานเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยว และการที่มีแพทย์เพียงครึ่งเดียวของกรอบขั้นต่ำ คงกระทบต่อการบริการบ้าง แต่ชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นส่วนนี้ มีส่วนเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินให้โรงพยาบาลได้ ส่วนปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่เป็นปัญหาสำคัญ จะมีแนวโน้มดีขึ้นจากจำนวนแพทย์สำเร็จการศึกษาต่อปีมีมากขึ้น และผลจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สำหรับเขตสุขภาพที่1 มี 8 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา น่าน

Add new comment